فعالیتهای روتین پشتیبانی سیستمهای آموزش و شهریه واحد و دانشکده ها و مراکز تابعه واحد پاسخگویی به نیاز کاربران این سیستمها و رفع اشکالات موجود و مدیریت کاربری این سیستمها می باشد.

مسئول پشتیبانی سیستمهای آموزش و شهریه:

خانم مهندس رزیتا ترابی

بالا
saeed_sol@yahoo.com