فعالیتهای روتین پشتیبانی سیستمهای مالی واحد و دانشکده ها و مراکز تابعه واحد پاسخگویی به نیاز کاربران این سیستمها و رفع اشکالات موجود و مدیریت کاربری این سیستمها می باشد.

مسئول پشتیبانی سیستمهای مالی:

خانم مهندس عاطفه رفیعی نیا

بالا
saeed_sol@yahoo.com