یکی از فعالیتهای اصلی حوزه ICT  واحد گسترش و توسعه و نیز بروز رسانی ارتباطات شبکه واحد بوده که ستون فقرات ارتباطی واحد می باشد.
سیاست گذاری ها و مدیریت این فعالیتها در حوزه ICT واحد صورت می گیرد و توسط کارشناسان این حوزه پیاده و اجرا می گردد