سایت اینترنت واحد جهت برگزاری کلاسهای با کاربرد اینترنت در اختیار اساتید و دانشجویان می باشد و ضمنا دانشجویان و اساتید امکان استفاده از این سایت جهت فعالیتهای پژوهشی را خواهند داشت و تسهیلاتی در این خصوص در اختیار دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ، اعضای انجمنهای علمی ، ادبی هنری  و اعضای باشگاه پژوهشگران جوان قرار داده شده که ماهیانه بتعداد ساعات مشخصی ار این سایت بطور رایگان استفاده نمایند.

مسئول سایت اینترنت : خانم مهندس زهرا عزیزی

بالا
saeed_sol@yahoo.com