واحد میانه دارای 4 سایت مجهز کامپیوتری بوده و مورد استفاده از این سایتها برگزاری کلاسهای تخصصی کامپیوتر رشته های مختلف موجود در واحد بوده و نیز امکان استفاده دانشجویان از سایتهای تخصصی جهت سایر فعالیتهای علمی برقرار می باشد.

کارشناس نرم افزار (اداره سایتهای کامپیوتر)

خانم  زهرا عزیزی و آقای حبیب شکری

بالا
saeed_sol@yahoo.com