فعالیت های روتین این بخش شامل جمع آوری و ارائه کلیه اطلاعات مورد نیاز واحد و نیز اطلاعات درخواستی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذریایجانشرقی و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد در خصوص فعالیتهای حوزه های مختلف واحد از اطلاعات دانشجویی، آموزشی و پژوهشی گرفته تا فعالیتهای فرهنگی و عمرانی واحد می باشد.


مسئول آمار و اطلاعات واحد:

خانم مهندس رزیتا ترابی

بالا
saeed_sol@yahoo.com