مسئول دفتر ریاست

قربانعلی عبدالهی IMG 2947

 مدرک تحصیلی: لیسانس

شرح وظایف مسئول دفتر ریاست


*دریافت دستور وبرنامه کارازریاست دانشگاه
*تهیه لیست درخواست کنندگان وتنظیم ساعات ملاقات آنها با رئیس دانشگاه
*برقراری ارتباط تلفنی رئیس دانشگاه با داخل وخارج وبالعکس
*آگاه کردن اعضای شرکت کننده از نشستها وجلسات که دردفتررئیس دانشگاه تشکیل می شود
*راهنمایی وتکریم ارباب رجوع، همامنگی وهدایت آنها به واحدهای مربوطه
*تهیه پیش نویس برخی از نامه های اداری ومتن برای رئیس دانشگاه برحسب ضرورت
*تایپ کردن پیش نویس ها وگزارشات در صورت نیاز
*انجام دیگر کارهای محوله برابر دستور رئیس دانشگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com