در این سامانه که در سایت jazb.iau.ir پیاده سازی شده است بر اساس زمان بندی مشخص کلیه واحدها اعلام نیاز خود را به صورت فراخوان اعلام می کنند.
ودر چهار زمانبندی مشخص در سایت گنجانده شده ونیروی متخصص حائز شرایط از این طریق ثبت نام می نمایند وبعد از اتمام زمان فراخوان از طریق پسوردهای موجود متقاضیان حائز شرایط به منطقه ارسال می شوند.

بالا
saeed_sol@yahoo.com