دانلود فرمهای CV

دانلود فرم تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی

دانلود فرم شناسنامه اعضای محترم هیأت علمی

دانلود فرم خلاصـه وضعیت متقاضـی هیأت علمـی حـق­ التدریس

فرم و آئین نامه درخواست ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی درسال تحصیلی 93-92


در دفتر جذب، جذب اعضاء هیأت علمی حائز شرایط ونیروهای متخصص بر اساس نیاز واحد مورد بررسی قرار گرفته وپرونده داوطلبان به منطقه جهت بررسی ومصاحبه ارسال می گردد و در دفتر کارگزینی واحد امورات مربوط به اعضاء هیأت علمی انجام می پذیرد.

بالا
saeed_sol@yahoo.com