Menu

کارکنان حوزه : احمد غفاری (مسئول کارگزینی) قادر عزیزی (کارگزین)
وظایف و مسئولیتها:
انجام کلیه پرداخت حقوق و دستمزد از جمله اضافه کاری و کارکرد ماهانه کارکنان – انجام کلیه امور استخدامی از قبیل انتصاب ، ارتقاء، ترفیع ، مرخصی ، ماموریت ، بازنشستگی ، از کار افتادگی و بازخرید کارکنان دانشگاه در کلیه سطوح
– انجام فعالیتهای لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه و تهیه شرح وظایف و مسئولیتهای پستهای سازمانی
1- انجام مکاتبات با واحدها و ادارات جهت رفع نواقص احکام ، قراردادها ، مدارک ارسالی و پاسخ به نامه های دریافتی
2- کمک در تهیه و تدوین آئین نامه ها ، دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط
3- همکاری در تهیه طرحهای مربوط به رفاه عمومی کارکنان و تسهیلات و غیره
– نظارت بر صدور احکام استخدامی بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه ، انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مافوق.

Go to top
saeed_sol@yahoo.com