Menu

قربانعلی عبدالهی (مسئول خدمات )و خدمتگزان واحد
وظایف و مسئولیتها:
• انجام امور خدماتی
انجام امور نظافت ساختمانها
پذیرائی از مراسم و جلسات
انجام امور مربوط به نقل و انتقال وسایل در ساختمانها
پشتیبانی در برگزاری آزمونها، همایشها و سمینارها


Go to top
saeed_sol@yahoo.com