روند اخذ و دفاع از پایان‌نامه‌های كارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی  واحد میانه

1)      انتخاب موضوع پایان‌نامه، استادراهنما و استاد مشاور با نظر مدیر گروه.

2)      تهیه پروپوزال و دفاع از آن حداكثر تا پایان نیمسال سوم (فرم پروپوزال و راهنمای نحوه تکمیل آن در سایت واحد موجود است): 

دانلود فرمها و بخشنامه های تحصیلات تکمیلی

دانشجویانی كه تا پایان نیمسال سوم موفق به دفاع از پروپوزال خود نشوند باید در نیمسال بعد مجدداً درس سمینار را اخذ نمایند.

3)      رفع ایرادات مطرح شده در جلسه دفاع از پروپوزال و مراجعه به مدیر گروه برای ارسال پروپوزال اصلاح شده به شورای تحصیلات تكمیلی حداكثر تا 2 ماه پس از تصویب پروپوزال.

4)      مراجعه مرتب به سایت دانشگاه، قسمت تحصیلات تكمیلی برای پیگیری نظر شورای تحصیلات‌تكمیلی در خصوص پروپوزال تحویل داده شده. در صورتی كه پروپوزال نیاز به اصلاح داشته باشد، دانشجو موظف است پروپوزال را از بخش امور پژوهشی واحد تحویل گرفته و پس از اصلاح برای طرح مجدد در شورای تحصیلات تكمیلی تحویل نماید. در صورت تصویب پروپوزال و اخذ كد برای پایان‌نامه،  دانشجو باید احكام اساتید راهنما و مشاور را از واحد پژوهش اخذ و تحویل اساتید و مدیرگروه نماید.

5)      دریافت فرم‌های قبل و بعد از دفاع از سایت دانشگاه.

6)      حضور در سه (3) جلسه دفاع از پایان نامه ‌های كارشناسی ارشد  هر گروه الزامی می‌باشد. در صورت عدم شركت در سه جلسه دفاع،  اجازه دفاع داده نمی‌شود. (فرم‌های گزارش پیشرفت كار و حضور در سه جلسه دفاع باید مهر و امضاء شده باشد)

7)      برای دریافت کد و دفاع از پایان‌نامه باید حداقل 6 ماه از زمان تصویب پروپوزال (‌جلسه دفاع از پروپوزال) گذشته باشد.

8)      پس از تكمیل پایان‌نامه نسبت به  تحویل فرم‌های تكمیل و امضاء شده‌ی «گزارش پیشرفت‌كار»، «حضور در سه جلسه دفاع»، «تأیید استادراهنماو مشاور» ،«تأییدیه آموزش و امور مالی» به همراه یك نسخه از پایان‌نامه تهیه شده بر اساس آیین نگارش پایان‌‌نامه‌های كارشناسی ارشد به مدیر گروه جهت تهیه نامه معرفی داوران اقدام شود.

توجه مهم: آخرین مهلت تحویل پایان نامه تأیید شده توسط استاد راهنما و مشاور و مدیرگروه در نیمسال فرد، 30 دی ماه و برای نیمسال­های زوج 31 مرداد می­باشد.

9)      تحویل فرم‌های بند 8، نامه مدیر گروه و یك نسخه از پایان‌نامه به قسمت پژوهش برای صدور حكم داور.

10)   تحویل «حكم داوران»، «فرم اظهار  نظر داوران داخلی و خارجی» و یك نسخه از پایان‌نامه به داوران.

11)   اخذ نظرات داوران براساس فرم تكمیل و امضاء شده‌ی « اظهار نظر داوران» و مراجعه به مدیر گروه.

12)   برگزاری جلسه پیش دفاع (به صلاحدید استاد راهنما و مشاور و مدیر گروه).

13)   تكمیل و اخذ همه‌ی امضاهای فرم «تعیین زمان دفاع از پایان‌نامه» از اساتید راهنما، مشاور، داور و مدیرگروه و مراجعه به واحد پژوهش برای تهیه اطلاعیه دفاع، دعوتنامه اساتید راهنما، مشاور، داور و نماینده تحصیلات تكمیلی

14)   تحویل دعوتنامه‌ها و نصب اطلاعیه دفاع در تابلوهای تعیین شده توسط واحد پژوهش حداقل 5 روز قبل از تاریخ دفاع.

15)   دفاع از پایان‌‌نامه كارشناسی ارشد.

16)   انجام اصلاحات مطرح شده در جلسه دفاع و اخذ امضاهای فرم« تأییدیه اعمال نظرات داوران در جلسه دفاع»

17)   تحویل پذیرش مقاله در صورت اخذ پذیرش حداكثر تا  6 ماه پس از دفاع و یا تكمیل فرم «انصراف از ارائه مقاله» (نمره درجلسه دفاع از 18 تعیین  و 2 نمره برای مقاله در نظر گرفته می‌شود).

18)   چاپ و صحافی پایان‌نامه و تحویل نسخه‌های مرتبط به همراه اخذ امضا‌های فرم مربوطه.


 مراحل دفاع از پروپوزال و رساله دانشجویان دکترای تخصصی واحد 

1-  تصویب عنوان رساله و تعیین اساتید راهنما و مشاور در شورای گروه

2-  آماده سازی پروپوزال توسط دانشجو و اساتید مربوطه و معرفی سه داور(یک داور داخل واحد و دو داور خارج واحد) به شورای پژوهشی واحد جهت تایید داوران و تعیین ناظر شورای پژوهشی برای پایان نامه

3-  انجام دفاع از پروپوزال با حضور اساتید راهنما و مشاور، داوران و ناظر پایان نامه در گروه مربوطه و با هماهنگی دفتر پژوهش و ارسال صورتجلسه دفاع از پروپوزال به پژوهش

4-  تصویب پروپوزال در شورای پژوهش واحد و اخذ کد پایان نامه توسط دفتر پژوهش واحد

5-  آماده سازی مقالات جهت کسب مجوز دفاع از دفتر پژوهش در صورت چاپ یا اخذ پذیرش یک مقاله ISI Wos (با تکمیل فرم تایید مقاله مستخرج از پایان نامه) برای رشته های غیر علوم انسانی و چاپ یا اخذ پذیرش یک مقاله علمی پژوهشی وزارت علوم برای رشته های علوم انسانی

6-  اخذ نامه های مکاتبه با داوران از دفتر پژوهش و تحویل نامه ها به همراه یک نسخه از رساله به داوران

7-  اخذ تایید داوران جهت دفاع و ارایه آنها به دفتر پژوهش واحد جهت اخذ صورتجلسات دفاع و سپس انجام دفاع با حضور اساتید راهنما، مشاور،داور، ناظر و مدیر گروه حداقل یک سال پس از تصویب در گروه و شش ماه بعد از دفاع از پروپوزال

8-  آماده سازی مقاله دوم (یک مقالهISI Wos یا علمی پژوهشی با تکمیل فرم تایید مقاله مستخرج از پایان نامه) و اخذ مجوز از دفتر پژوهش برای دریافت فرم تسویه دانشجویان در قبال تعهد به تحویل نسخه های چاپی مقالات به دفتر پژوهش

9-  آماده سازی صحافی و CD از رساله و فرمهای مربوطه و تحویل آنها جهت اخذ امضای نهایی تسویه از دفتر پژوهش

10-  ارایه نسخه های چاپ شده مقاله جهت دریافت دانشنامه

 


مهلت دفاع از پایان نامه

به استناد بخشنامه شماره 24432 مورخ 96/04/27، در راستای ساماندهی امور مربوط به دفاع از پایان نامه و رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی و چگونگی پرداخت شهریه و احتساب سنوات تحصیلی و همچنین رعایت نظم و انضباط، مقررات آموزشی و تشکیل به موقع کلاس ها، از نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 به بعد دانشجویان تحصیلات تکمیلی موظفند حداکثر تا تاریخ 30 دی ماه ( نیمسال اول سال تحصیلی) و 25 شهریور ماه (نیمسال دوم سال تحصیلی ) از پایان نامه / رساله تخصصی خود دفاع نمایند تا مشمول تمدید شهریه و احتساب سنوات تحصیلی نباشند. 

پژوهش

تحصیلات تکمیلی

بالا
saeed_sol@yahoo.com