تاریخ آخرین ویرایش: 1397/9/27

این اداره در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی فعال بوده و اهم وظایف آن عبارتند از:

√ صدور مدارک پایان تحصیلات دانش آموختگان
√ پاسخگویی به استعلام اداره ها، سازمانها و دانشگاهها در خصوص تایید مدارک صادره از این واحد دانشگاهی.
√ صدور ریزنمرات (کارنامه تحصیلی) جهت استفاده در داخل کشور که پس از دریافت گواهینامه موقت با مراجعه به اداره دانش آموختگان واحد امکانپذیر می باشد
√ ارائه ریزنمرات قابل ترجمه جهت متقاضیان برای استفاده در خارج از کشور
√ امور مرتبط به مفقود شدن و مخدوشی مدارک تحصیلی و صدور مدارک المثنی


مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده دانشجویان ترم آخر و دانش آموخته

(این مدارک می بایستی تحویل بایگانی آموزش گردد)

√ تصویر تمام صفحات شناسنامه
√ تصویر کارت ملی
√ مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه جهت آقایان اعم از تصویر کارت پایان خدمت و حکم کارگزینی و گواهی اشتغال بکار برای شاغلین رسمی آموزش و پرورش و ارگانهای نظامی
√ مدرک پایه (مقطع کارشناسی: اصل مدرک پیش دانشگاهی) (مقطع کارشناسی ارشد : اصل مدرک کارشناسی) (مقطع دکتری : اصل مدرک کارشناسی ارشد)
√ تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع پایه
√ چهار 4 قطعه عکس پرسنلی (4*3) ترجیحاً رنگی با زمینه روشن از یک نگاتیو به همراه پشت نویسی با رعایت شئونات اسلامی
√ فیشهای واریزی به شماره حساب 0104460446004 بانک ملی

- مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته: مبلغ 200000 ریال
- مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته: مبلغ 200000 ریال
- مقطع کارشناسی ارشد:  مبلغ 350000 ریال
- مقطع دکتری حرفهای و تخصصی: مبلغ 350000 ریال

√ فرم تسویه حساب و چک لیست (تکمیل شده)


نکاتی در خصوص گواهینامه موقت

√ گواهینامه موقت تنها برای یکبار صادر شده و صدور مجدد و تمدید اعتبار آن امکانپذیر نخواهد بود.
√با توجه به اینکه گواهینامه موقت جایگزین گواهی انشایی گردیده لذا به هیچ عنوان صدور گواهی انشایی برای دانش آموختگان میسر نبوده و گواهینامه موقت در اسرع وقت صادر میگردد.
√ جهت اخذ مدرک نهایی (دانشنامه) ارائه گواهینامه موقتالزامی است.
√ برای دانش آموختگانی که از وام صندوق رفاه استفاده کردهاند و به صندوق مذکور بدهکار می باشند در ذیل مندرجات گواهینامه موقت مبلغ بدهی و نحوه بازپرداخت آن قید خواهد شد و پس تحویل دانشنامه منوط به تسویه حساب نهایی وام می باشد.


مدرک المثنی برابر بخشنامه فقط یکبار صادر میگردد و صدور مجدد آن به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد. لذا با توجه به اینکه صدور مدرک المثنی در صورت مفقود شدن شرایط پیچیدهای دارد از دانش آموختگان گرامی تقاضا می شود در حفظ و نگهداری مدارک خود دقت لازم را بعمل آورند.

 مراحل و مدارک لازم جهت صدور دانشنامه المثنی

√ اعلام کتبی توسط شخص فارغ التحصیل و ثبت در دبیرخانه واحد و تحویل آن به اداره فارغ التحصیلان واحد دانلود فرم مفقودی
√ فرم تعهدنامه ( دانلود فایل فرم تعهد فقدان مدرک)
√ فرم استشهاد محلی که حداقل به امضای 3 نفر رسیده باشد و امضای یک نفر در دفترخانه اسناد رسمی مورد تاییدقرار گیرد. (دانلود فرم استشهاد محلی)
√ نشر آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار در 3 نوبت ( هر 2 هفته یکبار به هزینه شخصی متقاضی) (دانلود متن اطلاعیه)
√ فیش واریزی به مبلغ 1500000 ریال برای بار اول و 7000000 ریال برای بار دوم به شماره حساب 0104460446004 بانک ملی
√ یک قطعه عکس  4 * 3  جدید پشت نویسی شده با رعایت شئونات اسلامی
√ تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه
√ یک قطعه تمبر مالیاتی 10000 ریالی (قابل تهیه از بانک ملی)


شرایط صدور مدرک المثنی برای مدارک آسیب دیده در حوادث

√ درخواست صدور مدرک المثنی با ذکر علت آسیب دیدگی
√ ارائه اصل مدرک آسیب دیده به واحد دانشگاهی که غیر قابل استفاده بودن آن به تایید واحد برسد.
√ فیش واریزی به مبلغ 1500000 ریال برای بار اول و 7000000 ریال برای بار دوم به شماره حساب 0104460446004 بانک ملی
√ یک قطعه عکس 4 * 3 جدید پشت نویسی شده با رعایت شئونات اسلامی
√ تصویر کارت ملی وصفحه اول شناسنامه
√ یک قطعه تمبر مالیاتی 10000 ریالی (قابل تهیه از بانک ملی)


 شرایط تغییر مشخصات شناسنامه ای دانش آموخته

√ در صورتیکه مشخصات شناسنامهای دانشآموخته به استناد رای دادگاه و سند رسمی اداره ثبت احوال تغییر نماید اصلاح مدرک برای دانش آموخته به شرح ذیل خواهد بود.
√ در صورتیکه دانشنامه برای دانش آموخته صادر نشده باشد واحد دانشگاهی می تواند پس از اطمینان از تغییر مشخصات شناسنامه ای دانش آموخته، دانشنامه را بدون هیچگونه هزینه ای با مشخصات جدید صادر و به همراه تصویر برابر اصل شده رأی دادگاه و تمام صفحات شناسنامه برای تایید به سازمان مرکزی ارسال نماید.
√ در صورتیکه تغییرات شناسنامهای بعد از صدور دانشنامه انجام شده باشد دانش آموخته میبایست مبلغ 1500000 ریال بابت صدور مدرک با مشخصات جدید به شماره حساب 0104460446004 بانک ملی واریز و واحد دانشگاهی مدارک لازم را شامل دانشنامه، تمامی صفحات شناسنامه ، کارت ملی و فیش واریزی را جهت ابطال مدرک قبلی و تایید مدرک جدید (به همراه مدارک ذیل) به سازمان مرکزی ارسال می نماید:
√ درخواست کتبی متقاضی جهت صدور مدارک
√ یک قطعه عکس 4 * 3 جدید پشت نویسی شده با رعایت شئونات اسلامی
√ تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه
√ یک قطعه تمبر مالیاتی 10000 ریالی (قابل تهیه از بانک ملی)


صدور ریزنمرات

به سه صورت انجام می شود:

√ جهت ادارات و ارگانها با استعلام از اداره مورد نظر که نیاز به ریزنمرات دارد.
√ جهت ترجمه که می بایست با مراجعه به دانشگاه و درخواست از اداره امور دانش آموختگان واحد و پس از اخذ دانشنامه با مراجعه به اداره دانشآموختگان واحد و پرداخت هزینه 300000 ریال به حساب سازمان مرکزی دانشگاه به شماره حساب 010446044604 نزد بانک ملی شعبه زبرجد تهران به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه تصویر دانشنامه امکانپذیر می باشد.
جهت تایید ترجمه دانشنامه و ریزنمرات به معاونت دانشجویی و فرهنگی (اداره کل دانش آموختگان) سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس تهران-انتهای بزرگراه شهید ستاری - سازمان مرکزی دانشگاه آزاداسلامی - بلوک 1 طبقه اول مراجعه نمایید.
√ با درخواست دانشجو از اداره امور دانش آموختگان واحد. (به صورت حضوری)


شرایط و مدارک لازم جهت دریافت مدرک فارغ التحصیلی

√ با استناد به بند ۱۷ بخشنامه شماره ۱۶۲۱۳۱/۳۴ مورخ ۳۱/۴/۸۹ سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی، تحویل مدرك فارغ التحصیلی اعم از گواهینامه موقت، دانشنامه و یا ریز نمرات تنها به فرد فارغ التحصیل و یا كسانی كه از فارغ التحصیل وكالت نامه رسمی به همراه داشته باشند امكان پذیر است.
√ جهت فارغ‌التحصیلان برادر كه از طرف دانشگاه برای آنها معافیت تحصیلی از حوزه نظام وظیفه اخذ گردیده پس از فراغت از تحصیل معرفی نامه حوزه نظام وظیفه صادر می‌گردد و تا احراز شرایط لازم هیچ گونه مدرك دیگری دالّ بر فراغت از تحصیل به آنها داده نمیشود.
√ برای دریافت دانشنامه لازم است اصل گواهینامه موقت مسترد گردد.
√ به دانش آموختگانی که از وام بلند مدت استفاده کرده اند گواهینامه موقت تحویل میگردد، اما تحویل دانشنامه منوط به تسویه حساب وام(اعم از وام صندوق رفاه واحد ویا وام وزارت علوم تحقیقات و فناوری) میباشد.
تذکر: برابر مفاد ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده ۵۰ آئین نامه اجرائی مربوطه، تحویل مدارك تحصیلی دانشجویان برادر با ارائه یكی از مدارك ذیل بلامانع است:
√ تحویل مدرك گواهینامه موقت برادران:

  • ارائه اصل و تصویر كارت پایان خدمت نظام وظیفه و معافیت دائم.
  • ارائه گواهی اشتغال به تحصیل در مقاطع بالاتر تحصیلی با درج اخذ معافیت تحصیلی از طرف دانشگاه محل تحصیل.
  • گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذكور.
  • گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت.
  • دارندگان گواهی معافیت موقت پزشكی با اخذ تایید وظیفه عمومی.
  • ارائه دفترچه آماده به خدمت با درج عدم غیبت از طرف معاونت وظیفه عمومی ناجا.

√ تحویل مدرك گواهینامه موقت خواهران با ارائه كارت شناسائی معتبر قابل انجام است.


قابل توجه دانشجویان ترم آخر (در شرف فارغ التحصیلی)

از آنجائی كه روند بررسی پرونده فارغ التحصیلی دانشجویان هنگامی آغاز خواهد شد كه:

1- پرونده دانشجو تمام مدارك مورد نیاز را داشته باشد به عبارتی تكمیل شده باشد؛
2- از نظر آموزشی فارغ التحصیلی ایشان بلامانع باشد؛

لذا به تمام دانشجویان ترم آخر توصیه می‌شود در ابتدای ترمی كه آخرین ترم آنها محسوب می‌شود به حوزه معاونت آموزشی و کارشناس مربوطه مراجعه و نسبت به تكمیل مدارك اقدام و از نظر آموزشی وضعیت خویش را بررسی نمایند..


ضوابط تعیین فارغ التحصیلان ممتاز مقطع كاردانی در مقطع كارشناسی ناپیوسته

ماده 1: معدل كل حداقل 18 داشته باشند.

1-1- دانشجویانی كه دارای دروس معادلسازی شده باشند،اگر چه دارای معدل كل بالای 18 باشند مشمول این آئین نامه نمی شوند.
1-2- دانشجویانی كه از ماده 47 آئین نامه آموزشی ( نیمسال جبرانی ) استفاده كرده باشند، مشمول این آئین نامه نمی شوند.

ماده 2 : جزء ده درصد فارغ التحصیلان برتر براساس تعداد ثبت نام شدگان واحد دانشگاهی و یا مركز آموزشی در رشته ذیربط و درسال ورود باشند.

2-1- تعداد ده درصد براساس ظرفیت دوره محاسبه می شود و در صورتیكه ده درصد محاسبه شده دارای اعشار باشد كوچكترین عدد صحیح بالاتر ملاك عمل قرار گیرد(3« 3/2 )
2-2- رتبه اكتسابی داوطلب در آزمون ورودی مقطع كاردانی ملاك عمل قرار نمی گیرد.

ماده 3 : حداكثر ظرف مدت چهار نیمسال فارغ التحصیل شده باشند.


3-1- دانشجویانی كه از مرخصی بدون احتساب استفاده كرده اند در صورتی مشمول این آئین نامه می شوند كه مجموع تعداد نیمسالهای تحصیلی آنها از چهار نیمسال تجاوز نكرده باشد.
3-2- در صورتیكه دانشجو پس از چهار نیمسال بتواند براساس ضوابط و مقررات آموزشی با اخذ درس معرفی به استاد در ترم تابستانی فارغ التحصیل شود مشمول این آئین نامه می گردد. بدیهی است ترم های تابستانی جزء نیمسالهای تحصیلی محسوب نمی شود.
3-3- فارغ التحصیلان رشته هایی كه براساس سرفصل مصوب طول مدت تحصیل آنان حداقل پنج نیمسال تعریف شده باشد می توانند از مزایای این آئین نامه برخوردار شوند . ( این موضوع شامل دروس پیش نیاز دانشگاهی نمی شود و تنها شامل سرفصل مصوب ملاك عمل خواهد بود.)

ماده 4 : فارغ التحصیلان واجد شرایط این آئین نامه در هر سال تحصیلی تنها برای یك بار و فقط در همان دوره امكان استفاده از این آئین نامه را خواهند داشت.

ماده 5 : پذیرش دانشجو فقط در رشته همنام امكان پذیر است.


كلیه فارغ التحصیلان كه برابر آئین نامه فوق شرایط فارغ التحصیلان ممتاز را دارند جهت پذیرش بدون آزمون به شرح ذیل می توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند:

1-دانشنامه پایان تحصیلات آنها باید قبل از آبان ماه از سوی اداره امور فارغ التحصیلان دانشگاه صادرشده و برای اداره كل امور فارغ التحصیلان سازمان مركزی ارسال شود، بنابراین كلیه فارغ التحصیلان كه شرایط استفاده از این امتیاز را برابر آئین نامه های اعلام شده دارند باید نسبت به تكمیل مدارك مورد نیاز برای اعلام فراغت ازتحصیل حداكثر تا پانزدهم مهرماه هرسال اقدام نمایند تا پرونده فراغت از تحصیل آنها از سوی اداره آموزش برای اداره امور فارغ التحصیلان ارسال شده و امكان بررسی سوابق تحصیلی و صدور مدرك و ارسال دانشنامه برای سازمان مركزی – اداره كل امور فارغ التحصیلان فراهم گردد در غیر اینصورت هیچگونه مسئولیتی متوجه اداره امور فارغ التحصیلان دانشگاه نخواهد بود.

2-كلیه فارغ التحصیلان مقاطع كاردانی و كارشناسی ( پیوسته و ناپیوسته ) سال تحصیلی 87-1386 و بعد از آن لازم است با توجه به توضیحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون كارشناسی ناپیوسته و دفترچه راهنمای ثبت نام كارشناسی ارشد ناپیوسته جهت بهره مندی از تسهیلات درنظر گرفته شده جهت پذیرش بدون آزمون نسبت به ثبت نام از طریق پایگاه اینترنتی مركز آزمون اقدام نمایند.


ضوابط تعیین فارغ التحصیلان ممتاز مقطع كارشناسی ناپیوسته درمقطع كارشناسی ارشد ناپیوسته

ماده 1 : معدل كل حداقل 17 داشته باشند.


1-1- دانشجویانی كه دارای دروس معادلسازی شده باشند، اگر چه دارای معدل كل بالای 17 باشند مشمول این آئین نامه نمی شوند.
1-2- دانشجویانی كه از ماده 47 آئین نامه آموزشی ( نیمسال جبرانی ) استفاده كرده باشند مشمول این آئین نامه نمی شوند.

ماده 2 : جزء ده درصد فارغ التحصیلان برتر براساس تعداد ثبت نام شدگان واحد دانشگاهی و یا مركز آموزشی در رشته ذیربط و در سال ورود باشند.


2-1- تعداد ده درصد براساس ظرفیت دوره محاسبه می شود و در صورتیكه ده درصد محاسبه شده دارای اعشار باشد كوچكترین عدد صحیح بالاتر ملاك عمل قرار گیرد. (3« 3/2 )
2-2- رتبه اكتسابی داوطلب درآزمون ورودی مقطع كارشناسی ناپیوسته ملاك عمل قرار نمی گیرد.

ماده 3 : حداكثر ظرف مدت چهار نیمسال فارغ التحصیل شده باشند.


3-1- دانشجویانی كه از مرخصی بدون احتساب استفاده كرده اند در صورتی مشمول این آئین نامه می شوند كه مجموع تعداد نیمسالهای تحصیلی آنها از چهار نیمسال تجاوز نكرده باشد.
3-2- در صورتیكه دانشجو پس از چهار نیمسال بتواند براساس ضوابط و مقررات آموزشی با اخذ درس معرفی به استاد در ترم تابستانی فارغ التحصیل شود مشمول این آئین نامه می گردد . بدیهی است ترم های تابستانی جزء نیمسالهای تحصیلی محسوب نمی شود.
3-3- فارغ التحصیلان رشته هایی كه براساس سرفصل مصوب طول مدت تحصیل آنان حداقل پنج نیمسال تعریف شده باشد می توانند از مزایای این آئین نامه برخوردار شوند .( این موضوع شامل دروس پیش نیاز دانشگاهی نمی شود و تنها سرفصل مصوب ملاك عمل خواهد بود.)

ماده 4 : فارغ التحصیلان واجد شرایط این آئین نامه در هر سال تحصیلی تنها برای یك بار و فقط در همان دوره امكان استفاده از این آئین نامه را خواهند داشت.

ماده 5 : پذیرش دانشجو فقط در رشته همنام امكان پذیر است.

كلیه فارغ التحصیلان كه برابر آئین نامه فوق شرایط فارغ التحصیلان ممتاز را دارند جهت پذیرش بدون آزمون به شرح ذیل می توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند:

1-دانشنامه پایان تحصیلات آنها باید قبل از آبان ماه از سوی اداره امور فارغ التحصیلان دانشگاه صادرشده و برای اداره كل امور فارغ التحصیلان سازمان مركزی ارسال شود، بنابراین كلیه فارغ التحصیلان كه شرایط استفاده از این امتیاز را برابر آئین نامه های اعلام شده دارند باید نسبت به تكمیل مدارك مورد نیاز برای اعلام فراغت از تحصیل حداكثر تا پانزدهم مهرماه هرسال اقدام نمایند تا پرونده فراغت از تحصیل آنها از سوی اداره آموزش برای اداره امور فارغ التحصیلان ارسال شده و امكان بررسی سوابق تحصیلی و صدور مدرك و ارسال دانشنامه برای سازمان مركزی – اداره كل امور فارغ التحصیلان فراهم گردد در غیر اینصورت هیچگونه مسئولیتی متوجه اداره امور فارغ التحصیلان دانشگاه نخواهد بود .

2- كلیه فارغ التحصیلان مقاطع كاردانی و كارشناسی ( پیوسته و ناپیوسته ) سال تحصیلی 87-1386 و بعد از آن لازم است با توجه به توضیحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون كارشناسی ناپیوسته و دفترچه راهنمای ثبت نام كارشناسی ارشد ناپیوسته جهت بهره مندی از تسهیلات درنظر گرفته شده جهت پذیرش بدون آزمون نسبت به ثبت نام از طریق پایگاه اینترنتی مركز آزمون اقدام نمایند.


ضوابط تعیین فارغ التحصیلان ممتاز مقطع كارشناسی پیوسته در مقطع كارشناسی ارشد ناپیوسته

ماده 1 : معدل كل حداقل 17 داشته باشد.

1-1- دانشجویانی كه دارای دروس معادلسازی شده باشند ، اگر چه دارای معدل كل بالای 17 باشند مشمول این آئین نامه نمی شوند.
1-2- دانشجویانی كه از ماده 47 آیین نامه آموزشی ( نیمسال جبرانی ) استفاده كرده باشند مشمول این آئین نامه نمی شوند.
1-3- فارغ التحصیلان مقطع كارشناسی ناپیوسته مشمول این آئین نامه نمی شوند.

ماده 2 : جزء ده درصد فارغ التحصیلان برتر براساس ثبت نام شدگان واحد دانشگاهی و یا مركز آموزشی در رشته ذیربط و در سال ورود باشند.

2-1- تعداد ده درصد براساس مجموع ظرفیت های دوره تمام وقت و پاره وقت محاسبه می شود و در صورتیكه ده درصد محاسبه شده دارای اعشار باشد كوچكترین عدد صحیح بالاتر ملاك عمل قرار گیرد. (3« 3/2 )
2-2- رتبه اكتسابی داوطلب درآزمون ورودی مقطع كارشناسی پیوسته ملاك عمل قرار نمی گیرد.

ماده 3 : حداكثر ظرف مدت هشت نیمسال فارغ التحصیل شده باشند.

3-1- دانشجویانی كه از مرخصی بدون احتساب استفاده كرده اند در صورتی مشمول این آئین نامه می شوند كه مجموع تعداد نیمسالهای تحصیلی آنها از هشت نیمسال تجاوز نكرده باشد.
3-2- در صورتیكه دانشجو پس از هشت نیمسال بتواند براساس ضوابط و مقررات آموزشی با اخذ درس معرفی به استاد در ترم تابستانی فارغ التحصیل شود مشمول این آئین نامه می گردد. بدیهی است ترم های تابستانی جزء نیمسالهای تحصیلی محسوب نمی شود.

ماده 4 : فارغ التحصیلان واجد شرایط این آئین نامه در هر سال تحصیلی تنها برای یك بار و فقط در همان دوره امكان استفاده از این آئین نامه را خواهند داشت.

ماده 5 : پذیرش دانشجو فقط در رشته همنام امكان پذیر است.


كلیه فارغ التحصیلان كه برابر آئین نامه فوق شرایط فارغ التحصیلان ممتاز را دارند جهت پذیرش بدون آزمون به شرح ذیل می توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند:

1- دانشنامه پایان تحصیلات آنها باید قبل از آبان ماه از سوی اداره امور فارغ التحصیلان دانشگاه صادرشده و برای اداره كل امور فارغ التحصیلان سازمان مركزی ارسال شود، بنابراین كلیه فارغ التحصیلان كه شرایط استفاده از این امتیاز را برابر آئین نامه های اعلام شده دارند بایدنسبت به تكمیل مدارك مورد نیاز برای اعلام فراغت از تحصیل حداكثر تا پانزدهم مهرماه هرسال اقدام نمایند تا پرونده فراغت از تحصیل آنها از سوی اداره آموزش برای اداره امور فارغ التحصیلان ارسال شده و امكان بررسی سوابق تحصیلی و صدور مدرك و ارسال دانشنامه برای سازمان مركزی – اداره كل امور فارغ التحصیلان فراهم گردد در غیر اینصورت هیچگونه مسئولیتی متوجه اداره امور فارغ التحصیلان دانشگاه نخواهد بود .

2- كلیه فارغ التحصیلان مقاطع كاردانی و كارشناسی ( پیوسته و ناپیوسته ) سال تحصیلی 87-1386 و بعد از آن لازم است با توجه به توضیحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون كارشناسی ناپیوسته و دفترچه راهنمای ثبت نام كارشناسی ارشد ناپیوسته جهت بهره مندی از تسهیلات درنظر گرفته شده جهت پذیرش بدون آزمون نسبت به ثبت نام از طریق پایگاه اینترنتی مركز آزمون اقدام نمایند.

بالا
saeed_sol@yahoo.com