محمد نصیریNasiri

سوابق تحصیلی :

کارشناسی مهندسی ماشین های کشاورزی از دانشگاه تبریز سال 1377

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران سال 88

دانشجوی دکتری تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

آدرس محل كار :
ميانه ـ دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه
تلفن محل کار:   52235460-041
تلفن محل کار:      44-52237040-041 داخلی (196)
پست الکترونیک monasir53@gmail.com

بالا
saeed_sol@yahoo.com