اهداف

1- برنامه ریزی به‌‌‌منظور ایجاد فضاهای لازم شامل: ساختمانهای آموزشی، اداری، رفاهی و سایر ساختمانهای مورد نیاز با کیفیت مطلوب بهلحاظ معماری، سازه، اجرا در حداقل زمان ممکن و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دانشگاه.
2- نگهداری و بهرهبرداری بهینه از ساختمانهای موجود دانشگاه.+
3- ایجاد مجتمعهای دانشگاهی و تجمیع مکانهای پراکنده با اولویت استفاده از این مکانها.
4- دستیابی به استانداردهای ملی در زمینه فضاهای آموزشی، اداری، رفاهی و غیره.
سیاستها
1- احداث بنا با حداقل قیمت و حداکثر سرعت و با کیفیت مطلوب.
2- اداره امور عمرانی واحدهای دانشگاهی با حداکثر کارآیی و حداقل نیروی انسانی و هزینه.
3- سرمایهگذاری از محل حداقل  1/3 درآمدهای واحد و تأکید بر استفاد از تسهیلات اعتباری بانکها و سایر منابع.
4- افزایش ضریب ایمنی و آسایش بهرهبرداران از ساختمانهای جدید دانشگاهی.
5- توجه بیشتر به زیباسازی محیط همراه با محوطهسازی فضاهای دانشگاهی.
شرح وظایف
1- بازدید از اراضی مورد نظر جهت مجتمعهای دانشگاهی و تهیه گزارش به‌منظور ارائه به معاونت عمرانی سازمان مرکزی دانشگاه جهت اخذ تصمیم.
2- تهیه و ارائه اطلاعات مورد نیاز طرحهای جامع از قبیل شرایط جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فیزیکی موجود.
3- تهیه و تأیید نقشههای اجرائی پروژههای کمتر از 1000-2000-3000-4500 مترمربع زیربنا بهترتیب در واحدهای متوسط، بزرگ، بسیار بزرگ و جامع (اعم از آموزشی-اداری-رفاهی-خدماتی و غیره).
بدیهی است طرحهای بالاتر از 4500 مترمربع زیربنا در واحدهای جامع و 3000 مترمربع زیربنا در واحدهای بسیار بزرگ و 2000 مترمربع در واحدهای بزرگ و 1000 مترمربع در واحدهای متوسط و کلیه طرحهای جامع و بزرگ آموزشی، رفاهی، اداری، آزمایشگاهی و بیمارستانها و سالنهای اجتماعات و غیره در سازمان مرکزی بوسیله اداره کل امور فنی و ساختمان و یا مهندسین مشاور تهیه و به تأیید معاونت عمران دانشگاه خواهد رسید و سپس برای اجرا ابلاغ میگردد.
4- فراهم نمودن مقدمات اجرای پروژهها و طرحها (انجام مطالعات لازم بهمنظور دعوت از پیمانکاران صاحب صلاحیت انتخاب نفرات به ترتیب اولویت در چارچوب ضوابط مربوطه، تنظیم صورتجلسه، ارسال کامل مدارک به معاونت عمرانی سازمان مرکزی دانشگاه جهت اخذ تصمیم).
5- اخذ نظر کمیسیون معاملات واحد و سازمان مرکزی در مورد میزان هزینه پروژهها و طرحها براساس مقررات مربوطه.
6- تنظیم قراردادها در چارچوب متن تأیید شده سازمان مرکزی دانشگاه (معاونت عمران).
7- نظارت بر اجرای پروژهها و طرحها و بررسی مقادیر کار و صورت وضعیتهای ارائه شده از طرف پیمانکاران.
8- تهیه لیست مصالح مورد نیاز پروژه (نوع و مقدار) و ارائه آن قبل از شروع کار اجرائی به قسمت تدارکات جهت تأمین به موقع مصالح.
9- فراهم نمودن امکانات کاری و وسائل و ابزار مورد نیاز کارگاه.
10- عنداللزوم فراهم نمودن امکانات نقشهبرداری، آزمایشات فنی و مکانیکی خاک و سایر نیازهای فنی پروژه و ارائه به قسمتهای مربوطه.
11- بازدید و اعلام نظر کارشناسی در ارتباط با املاکی که واحد قصد خرید و یا اجاره آن را برای توسعه فضای مورد نیاز خود دارد و ارائه آن به مراجع ذیربط.
12- برنامه ریزی برای انجام تعمیرات و نگهداری اتفاقی و دورهای کلیه ساختمانها و تأسیسات واحد.
13- تهیه و ارائه گزارش پیشرفت کارهای عمرانی واحد به سازمان مرکزی (معاونت عمران). 

دانلود محموعه قوانین

بالا
saeed_sol@yahoo.com