معاونت اموردانشجویی

سوابق علمی و پژوهشی آقای شهریار مظلومی (معاونت امور دانشجویی واحد)

شهریار مظلومی

نام و نام خانوادگی

 

حسابداری

گروه

 

درجه علمی

 

رشته و گرایش

 

دانشگاه محل تحصیل

 

آدرس ایمیل

مقطع: کارشناسی ارشد

وضعیت تحصیلی

 

تاریخ تولد

دوره ها و کارگاه های آموزشی:
- کارگاه آموزشی مدیران مالی در واحد زنجان
- مدیریت رفتار سازمانی در واحد میانه
- مدیریت موثر جلسات در واحد میانه
- مهارت های ارتباطی مدیران در واحد میانه
- تربیت مدرس کارآفرینی در واحد زنجان
- تربیت دانشجو/ آسیب شناسی در واحد شبستر
- دوره مهارت های زندگی در اداره بهزیستی شهرستان میانه

سابقه تدریس:
- برای دوره های کاردانی و کارشناسی در واحد میانه و مراکز

فعالیت های پژوهشی:
عنوان مقاله (
- کارآفرینی و آموزش کارآفرینی در دانشگاهها، روشها و الگو ویژه دوره تربیت مدرس دانشگاه آزاد اسلامی سال انتشار 89
- ویژگی های سازمانها ورهبران کارآفرینی ارائه شده در همایش منطقه ای اشتغال و کارآفرینی دانشگاه پیام نورسال 88
- تعیین و رتبه بندی عوامل موثربر کارآفرینی سازمانی در واحدهای منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی تحت بررسی در مجله مدیریت نوین واحد تبریز

کتب منتشره:
- کارآفرینی سازمانی- در مراحل نهایی ویرایش

طرح های پژوهشی:
- پایان نامه دوره کارشناسی ارشد موضوع کارآفرینی سازمانی در واحد های دانشگاهی منطقه13 دانشگاه آزاد اسلامی
نشانها و جوایزعلمی:
کارمند نمونه از سال 82 الی 86 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
مسئولیت های اجرایی در سازمان:
مسئول دریافت پرداخت و مسئول حسابداری از سال 82الی 87
مدیر دانشجویی از سال 87 تا 92 در واحد میانه
سرپرست معاونت اداری و مالی واحد
معاون دانشجویی واحد

Designed by saeed_sol@yahoo.com