وظایف و مسئولیتها:

تشکیل جلسات کمیته انضباطی و رسیدگی به تخلفات و شکایات آنان و صدور رای برابر آئین نامه کمیته

بالا
saeed_sol@yahoo.com