کارکنان حوزه:

خانم سمیه مختاری (مسئول کارگزینی) قادر عزیزی (کارگزین)

وظایف و مسئولیت ها:

انجام کلیه پرداخت حقوق و دستمزد از جمله اضافه کاری و کارکرد ماهانه کارکنان – انجام کلیه امور استخدامی از قبیل انتصاب، ارتقاء، ترفیع، مرخصی، ماموریت، بازنشستگی، از کار افتادگی و بازخرید کارکنان دانشگاه در کلیه سطوح
– انجام فعالیتهای لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه و تهیه شرح وظایف و مسئولیت های پست های سازمانی
1- انجام مکاتبات با واحدها و ادارات جهت رفع نواقص احکام، قراردادها، مدارک ارسالی و پاسخ به نامه های دریافتی
2- کمک در تهیه و تدوین آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط
3- همکاری در تهیه طرح های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و تسهیلات و غیره
– نظارت بر صدور احکام استخدامی بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه، انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مافوق.

بالا
saeed_sol@yahoo.com