مسئول دریافت و پرداخت : سهراب عبدالهی لیسانس حسابداری
وظایف و مسئولیتها:

- انجام امور مربوط به دريافت ها و پرداخت ها و وجوه نقد وكنترل عمليات بانكي.
- ثبت اقلام از روي برگه هاي محاسباتي در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاترروزنامه، معين ،اعتبارات و تعهدات و دفتر كل.
- پرداخت وام به کارکنان و اعضاء هیئت علمی
- بررسی قراردادهای عمرانی و صدور اسناد حسابداری

 

بالا
saeed_sol@yahoo.com