کارکنان حوزه:

محمود شاهمحمدی (مسئول امور دفتری و بایگانی) - رحمان محمدی