کارکنان حوزه:

محمود شاهمحمدی (مسئول امور دفتری و بایگانی) - رحمان محمدی 

  • قسمت بایگانی ( بایگانی نامه ها و پیش نویس ها)
  • پیک (نامه رسانی ) تحویل و کنترل کلیه نامه های وارده و صادره ماموریت و بخشنامه ها و ....
  • ثبت نامه ها
  • تکثیر اداری ( زیراکس نامه های وارده که بیش از یک ارجاع داشته باشند).
  • ثبت و پست نامه ها ، پرونده ها و مدارک تحصیلی و غیره (انجام کلیه مراحل پستی نامه ها تا تحویل به اداره پست .
  • تایپ (ماشین نویسی ).
  • تفکیک نامه های صادره و وارده
  • در قسمت بایگانی ، یک نسخه از کلیه سوابق ارسالی و خروجی های اصلی دانشگاه بایگانی می شود و همچنین تصویر برخی نامه های داخلی مانند بخشنامه ها با توجه به اهمیت موضوع بایگانی می گردد.
  • دبریخانه مرکزی واحد تلاش دارد ضمن ایجاد ارتباطی مثبت و تعاملی مناسب با تمامی قسمتهای واحد در راستای اهداف مقدس و آموزش عالی گام برمی دارد و این امر بدون همکاری سایر قسمتها میسر نخواهد بود . تسریع در امر پاسخگویی به مراجعین و دانشجویان محترم و تکریم ارباب رجوع از اهداف مقدس این اداره می باشد.این اداره تمامی سعی و تلاش خود را در جهت ارتقاء کیفی و فنی و خدمات دهی بهتر به مراجعین انجام می دهد.
بالا
saeed_sol@yahoo.com