سراج کبیری (مسئول خدمات ) و خدمتگزان واحد

وظایف و مسئولیتها:

  • انجام امور خدماتی
  • انجام امور نظافت ساختمانها
  • پذیرائی از مراسم و جلسات
  • انجام امور مربوط به نقل و انتقال وسایل در ساختمانها
  • پشتیبانی در برگزاری آزمونها، همایشها و سمینارها
بالا
saeed_sol@yahoo.com