جمعدار اموال : مصطفی آقامحمدی لیسانس حسابداری
وظایف و مسئولیتها:
- انجام اقدامات لازم به منظور نصب علائم مخصوص و برچسب هاي شماره دار بر روي هريك از اموال دانشگاه و تنظيم صورت موجودي مانده اموال مصرفي درآخر هر سال و اعلام مراتب به مقام مافوق جهت ثبت دردفاتر مربوط.
- صدور پروانه خروج اموال، تهيه صورت اموال زائد، اسقاط و ارسال آن به مراجع ذيربط جهت كسب اجازه فروش و يا صدور دستور حذف، مميزي و رسيدگي به سياهه اموال اسقاطي.
- نگهداري حساب كليه اموال منقول، مسروقه و يا از بين رفته و ثبت مشخصات آنها دردفاتر اموال به منظور ارائه به مديريت امورمالي.
- نظارت برفعاليتهاي واحد مربوط و ارائه راهنمائي هاي لازم به كاركنان تحت سرپرستي وتقسيم كار بين آنها.
- انجام ساير امورمربوط برحسب تشخيص و ارجاع مقام مافوق.

بالا
saeed_sol@yahoo.com