مسئول تدارکات آقای سعید اکبری

وظایف و مسئولیتها:

تدارکات داخلی

• رسیدگی به درخواست خرید کالا که از دفاتر سازمان مرکزی یا واحد ها واصل می گرددو تطبیق آن با موجودی انبار و ارائه گزارش لازم به مقام ما فوق.
• پیش بینی نیازهای تدارکاتی دانشگاه و واحدهای دانشگاهی از نظر ابزار و لوازم اداری ،خدماتی ،فنی ، آزمایشگاهی ، کارگاهی و مواد خوارکی مورد لزوم رستورانهای دانشجوئی و ارائه فهرستهای مربوط به مقام مافوق.
• آگاهی از موجودی انبارهای دانشگاه بمنظور تامین و تدارک مجدد آنها در صورت رسیدن کالا به حداقل متعارف .
• تهیه پیش نویس آگهی های مزایده و مناقصه با رعایت آیین نامه معاملات دانشگاه .
• مراجعه به نمایندگان کالاهای مو رد نظر و اخذ استعلام بهاء و نمونه کالا با در نظر گرفتن مرغوبیت اجناس و ملزومات و کالاهای مورد نظر.
• تسلیم استعلام اخذ شده به مقام مافوق برای اتخاذ تصمیم قطعی در مورد خرید کالای مورد نظر.
• دریافت تنخواه گردان با توجه به متوسط خرید و ارائه اسناد و فاکتورهای خرید به حسابداری برای اعمال حساب.
• همکاری و هماهنگی با دفتر تجهیزات در مورد کالاها، ماشین آلات و تجهیزات فنی تخصصی قابل تامین از بازارهای داخلی .

بالا
saeed_sol@yahoo.com