دانلود فرمهای بیمه ▼


دانلود برگ شماره 137/16 (برگ مخصوص دندان پزشکی)

فرم درخواست عضویت در صندوق تأمین هزینه مازاد درمان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

فرم درخواست هزینه های مازاد درمان

فرم نمونه برگ در خواست عضویت در صندوق بیمه عمر به شرط فوت و از کارافتادگی دائم (بیمه عمر)

مدارک لازم برای بررسی هزینه های پارا کلینکی ارسالی به استان


دبیر بیمه و رفاه واحد: آقای حسن اسکندرنیا
وظایف و مسئولیتها:
به عضویت در آوردن کلیه دانشجویان و همکاران واحد و مراکز تابعه و سما در صندوق بیمه حوادث دانشجوئی برابر مقررات و ضوابط دانشگاهی.
به عضویت در آوردن کلیه کارکنان غیر هیات علمی و هیات علمی واحد و مراکز در صندوق بیمه مازاد درمان برابر مقررات و ضوابط دانشگاهی .
به عضویت در آوردن کلیه کارکنان غیر هیات علمی و هیات علمی واحد و مراکز. درصندوق بیمه عمر و از کار افتادگی دائم برابر مقررات و ضوابط دانشگاهی .
بیمه حوادث غیر مترقبه کلیه اموال منقول و غیر منقول واحد بصورت سالانه.
انجام امور مربوط به صندوق بیمه بیکاری کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی و....
انجام امور رفاهی در رفاه کارکنان در خصوص ایجاد اردوهای زیارتی و سیاحتی کارکنان.

بالا
saeed_sol@yahoo.com