1- قربانعلی عبدالهی (مسئول امور نقلیه)

وظایف و مسئولیتها:

ثبت میزان سوخت و کارکرد اتومبیل ها در دفتر و تحویل به حسابداری واحد .
رسیدگی به تصادفات ، تخلفات رانندگی و کلیه امور مربوط به تعمیرات و شماره گذاری اتومبیل ها.
نظارت بر انجام تعمیرات و سرویس وسایط نقلیه و برآورد هزینه تعمیر آنها
تنظیم و اجرای برنامه بازدید اتومبیل ها از نظر رفع نواقصات و تصادفات و غیره..
کنترل حضور و غیاب رانندگان

بالا
saeed_sol@yahoo.com