اصغر عظیمی1- (مسئول انبارها) 2- ابراهیم مسیبی (انباردار)
وظایف و مسئولیتها:
درخواست خرید کالا و لوازم بر اساس درخواست مراکز هزینه و پس از تائید معاونت اداری و مالی یامدیر کل امور اداری صادر و جهت خرید به اداره تدارکات ارسال می گردد.
دریافت اجناس خریداری شده و ثبت ورود به انبار بر اساس درخواست خرید به همراه فاکتور از پرسنل تدارکات.
تحویل کالا به پرسنل و مراکز هزینه

بالا
saeed_sol@yahoo.com