پرداخت تسهيلات به شركت كنندگان كنفرانس هاي علمي داخلي- بخشنامه 73/477489 مورخ 89/12/1

پرداخت تسهيلات به شركت كنندگان كنفرانس هاي علمي داخلي- بخشنامه 70/75736 مورخ 95/10/18 (متمم بخشنامه 73/477489 مورخ 89/12/1)

معيارها و شاخص‌هاي برگزاري همايش در سطح ملي

معيارها و شاخص هاي ارزيابي اعتبار برگزاري و شركت در كنفرانس بين المللي

بخشنامه كنفرانس هاي معتبر بين المللي خارج از کشور - پيوست لیست کنفرانسها

بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های علمی بین المللی معتبر خارج از کشور

فرم درخواست مجوز و شرکت اعضاء هیأت علمی در کنفرانس های علمی خارج از کشور

فرم گزارش علمي شركت در مجامع علمي و بين‌المللي خارج از كشور

بخشنامه ای مبنی بر شرکت کارکنان در همایشهای داخلی و خارجی

ممنوعیت شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در کنفرانس های بین المللی خارج از کشور به صورت پوستر