پرداخت تسهیلات به شركت كنندگان كنفرانس های علمی داخلی- بخشنامه 73/477489 مورخ 89/12/1

پرداخت تسهیلات به شركت كنندگان كنفرانس های علمی داخلی- بخشنامه 70/75736 مورخ 95/10/18 (متمم بخشنامه 73/477489 مورخ 89/12/1)

معیارها و شاخص‌های برگزاری همایش در سطح ملی

معیارها و شاخص های ارزیابی اعتبار برگزاری و شركت در كنفرانس بین المللی

بخشنامه كنفرانس های معتبر بین المللی خارج از کشور - پیوست لیست کنفرانسها

بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های علمی بین المللی معتبر خارج از کشور

فرم درخواست مجوز و شرکت اعضاء هیأت علمی در کنفرانس های علمی خارج از کشور

فرم گزارش علمی شركت در مجامع علمی و بین‌المللی خارج از كشور

بخشنامه ای مبنی بر شرکت کارکنان در همایش های داخلی و خارجی

ممنوعیت شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در کنفرانس های بین المللی خارج از کشور به صورت پوستر

پژوهش

تحصیلات تکمیلی

بالا
saeed_sol@yahoo.com