اساتید و دانشجویان ارجمند قبل از چاپ مقاله در هر گونه مجله علمی از طریق وب سایت های زیر از اعتبار مجله و رتبه علمی آن آگاه شوید سپس مقاله خود را ارسال نمایید.


سامانه ارزیابی نشریات علمی وزارت علوم

سامانه جهت بررسی مجلات معتبر و نامعتبر بر اساس ISSN (جستجو حتماً بر اساس ISSN چاپی و الکترونیکی مجله انجام شود).

http://journals.msrt.ir


سامانه اعتبار سنجی مجلات علمی (بر اساس ISSN مجله جستجو شده، معتبر یا نا معتبر بودن مجله را به شما نشان خواهد داد).

http://impactfactor.ir


 امتیاز ویژه برای حمايت  از انتشار مجله های علمی  دانشگاه آزاد اسلامی 

شيوه نامه تشويق مقاله های علمي دانشگاه آزاد اسلامی (بخشنامه سال 92)

فرم پژوهشنامه مربوطه به مقالات ارائه شده در همایش ها

فرم تعهد نامه انتشار مقاله علمی


 

 

 

پژوهش

تحصیلات تکمیلی

Menu
بالا
saeed_sol@yahoo.com