اساتید و دانشجویان ارجمند قبل از چاپ مقاله در هر گونه مجله علمی از طریق وب سایت های زیر از اعتبار مجله و رتبه علمی آن آگاه شوید سپس مقاله خود را ارسال نمایید.


سامانه ارزیابی نشریات علمی وزارت علوم

سامانه جهت بررسی مجلات معتبر و نامعتبر بر اساس ISSN (جستجو حتماً بر اساس ISSN چاپی و الکترونیکی مجله انجام شود).

http://journals.msrt.ir


سامانه اعتبار سنجی مجلات علمی (بر اساس ISSN مجله جستجو شده، معتبر یا نا معتبر بودن مجله را به شما نشان خواهد داد).

http://impactfactor.ir


به روزرسانی فهرست مجلات جعلی و نامعتبر توسط دانشگاه آزاد اسلامی به وب سایت زیر مراجعه نمائید.

https://cri.iau.ac.ir


 امتیاز ویژه برای حمایت  از انتشار مجله های علمی  دانشگاه آزاد اسلامی 

شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی (بخشنامه سال 92)

فرم پژوهشنامه مربوطه به مقالات ارائه شده در همایش ها

فرم تعهد نامه انتشار مقاله علمی

فرم تشویقی مقالات

فرم مجوز تخقیق مستقل

 

 


 

 

 

پژوهش

تحصیلات تکمیلی

بالا
saeed_sol@yahoo.com