مسئول شهریه : مصطفی عابدینی لیسانس حسابداری

وظایف و مسئولیتها:

- ثبت کلیه فیشهای مربوط به واریزی دانشجویان
- ثبت کلیه تخفیفات اعطایی به دانشجویان
- تبت کلیه اسناد دریافتنی مربوط به دانشجویان
- صدور تسویه حساب دانشجویی
- انجام امورات مالی دانشجویان بنیاد و تحت پوشش بهزیستی

 

بالا
saeed_sol@yahoo.com