مسئول رسیدگی به اسناد: 

ابولفضل مجیدی

وظایف و مسئولیت ها:

- رسیدگی به پیش پرداختها و علی الحسابها و اسناد و مدارك مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی.
- مطالعه و بررسی صورتها و اسناد و مدارك مالی كلیه واحدها و تعیین علل نارسائیها و پیگیری جهت رفع آنها.
- نگهداری دفاتر اسناد و مدارك مالی وكلیه حسابهای لازم جهت پوشش عملیات دانشگاه.
- تهیه گزارشها و صورتهای مالی درپایان دوره مالی و ارسال آن به مراجع ذیربط.
- انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب، تهیه تراز عملیات، تهیه و تنظیم حساب ماهانه درموعد مقرر و امضای آنها.
- بررسی تراز عملیات ماهانه و ضمائم اخذ شده از واحدهای تابعه دانشگاه و پیگیری درجهت رفع اشكالات احتمالی.
- تهیه تراز تلفیقی ازكلیه عملیات مالی و تجزیه و تحلیل صورت های مالی و تراز تلفیقی تهیه شده.
- رسیدگی به مفاد قراردادها ا زنظر رعایت كامل قوانین مالی، دستورالعمل ها، روشها و بخشنامه های مصوب ابلاغی.
- تهیه و تنظیم گزارشی از جریان اعتبارات و تعهدات برای ارسال به مقامات مسئول.
- همكاری درتهیه وتنظیم بودجه واحدها و نظارت برنحوه اجرای بودجه و مصرف اعتبارات طبق مقررات و مصوبات ابلاغی.
- نظارت برامور انبارگردانی وگزارش میزان ضایعات،كسری های احتمالی و علل بروز آنها.
- رسیدگی به قیمت تمام شده كالاهای خریداری شده ازخارج به منظور حصول اطمینان ازصحت محاسبات مربوط به تعیین بهای تمام شده واحد كالا.
- تهیه و تنظیم پیش نویس و فرم های محاسباتی،گزارش های لازم و بودجه تفصیلی.
- رسیدگی و اظهار نظر و اقدام درمورد مسائل و پرونده های مشكل مالی و حسابداری.

بالا
saeed_sol@yahoo.com