مسئول حقوق و دستمزد: ابوالفضل مجیدی لیسانس حسابداری

وظایف و مسئولیتها:

- تهيه و تنظيم ليست حقوقي و اعلاميه بانكي، چك، برگه هاي محاسباتي وكنترل حسابهاي مربوط به منظور رفع اختلاف .
- صدور احکام کارگزینی کارکنان و اعضاء هیأت علمی واحد
- بررسی و پیگیری جرایم بیمه و مالیات و اخذ مفاصا حساب
- صدور اسناد حقوق و دستمزد کارکنان و اعضاء هیأت علمی
- تهیه دیسکت کسورات بانکی جهت ارائه اقساط به بانک

بالا
saeed_sol@yahoo.com