مسئول امور شهریه: سهراب عبدالهی

وظایف و مسئولیتها:

- صدور اسناد حسابداری فیشهای واریزی شهریه
- صدور اسناد حسابداری مربوط به اسناد دریافتنی دانشجویان
- صدور اسناد حسابداری فیشهای واریزی خوابگاه
- صدور اسناد حسابداری فیشهای واریزی دانشجویان بابت هزینه های سلف سرویس