اتاق فکر

اتاق فكر، مركزی مطالعاتی پژوهشی است كه در آن مطالعات و تحقیقات كاربردی انجام می‌شود و برای حل مسایل، خلق ایده‌های جدید و تدوین ایده‌‌های كلی شكل گرفته و پیشنهادهای خام به سیاست‌ها و برنامه‌های دقیق و قابل اجرا تبدیل می‌شود.

اتاق‌های فكر چهار ویژگی‌ عمده دارند:

1 – جمع اندیشی

2 – تولید فرآورده‌های فكر و انتقال به مخاطب

3 – معطوف بودن كوشش‌ها به مسایل روز

4 – درگیر نشدن در مسایل اجرایی و تشریفات رسمی سیاستگزاری

از همه اندیشمندان ، صاحبان فکر (اساتید ،دانشجویان، کارمندان) دعوت می گردد با ایده های نوین و موثر خود در زمینه های فرهنگی ،هنری ،پژوهشی و... ما را در این امر یاری نمایند.