اتاق فکر

اتاق فكر، مركزی مطالعاتی پژوهشی است كه در آن مطالعات و تحقیقات كاربردی انجام می‌شود و برای حل مسایل، خلق ایده‌های جدید و تدوین ایده‌‌های كلی شكل گرفته و پیشنهادهای خام به سیاست‌ها و برنامه‌های دقیق و قابل اجرا تبدیل می‌شود.

  • اتاق فکر اتاق ذهن است.
  • اتاق فکر اتاق پرسش‌های بنیادین و پاسخ‌های بنیادین است.
  • اتاق فکر ما را به فکر پیوند می دهد ، ولی جای ما فکر نمی‌کند.
  • اتاق فکر راهنمای تفکر است.
  • اتاق فکر اتاق مدیریت فکر است.

اتاق‌های فكر چهار ویژگی‌ عمده دارند:

1 – جمع اندیشی

2 – تولید فرآورده‌های فكر و انتقال به مخاطب

3 – معطوف بودن كوشش‌ها به مسایل روز

4 – درگیر نشدن در مسایل اجرایی و تشریفات رسمی سیاستگزاری

از همه اندیشمندان ، صاحبان فکر (اساتید ،دانشجویان، کارمندان) دعوت می گردد با ایده های نوین و موثر خود در زمینه های فرهنگی ،هنری ،پژوهشی و... ما را در این امر یاری نمایند.

بالا
saeed_sol@yahoo.com