Menu

شورای جذب بصورت ماهانه یا هفتگی برگزار می گردد. در این شورا درخواستهای هیأت علمی واحد وهمچنین درخواستهای افراد مراجعه کننده جهت تدریس مورد بررسی قرار می گیرند.
شورا با حضور رئیس واحد ، معاونان واحد ومدیر آموزش وروسای مراکز ومسئول دفتر استخدام هیأت علمی تشکیل می شود.

Go to top
saeed_sol@yahoo.com