حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

این حوزه  بـــه عنوان بــــانــی و مسئول پژوهش در واحد، با توجه به جایگاه مهم خود سعی در پیشبرد و ارتقـــاء سطــــح كیفی و كمــــی عرصه پژوهش در تمامی زمینه هـا نموده و با اولویت قــراردادن فعالیت هــای پژوهشی در تلاش است تــا جایگاه شایسته ای در بیــن دانشگاهها پیدا نماید.

اهم وظایف سازمانی این معاونت عبارتند از:

انجام بررسی‌های لازم در خصوص مسائل اجرایی، نظارت و ارزیابی عملكرد پژوهشی واحد، برنامه‌ریزی و تدوین راهكارهای اجرایی جهت ارائه مقاله اعضای هیأت علمی در مجامع علمی داخل و خارج و حتی فرصت‌های مطالعاتی، تصویب و همكاری اجرایی در جهت انجام طرح‌های تحقیقاتی درون و برون دانشگاهی، مرتبط ساختن دانشگاه با مراكز صنعتی و سایر مؤسسات آموزشی از طریق انعقاد تفاهم‌نامه‌های همكاری و اجرای طرح‌های برون دانشگاهی، چاپ كتاب‌های اعضای هیأت علمی، نظارت بر امور كتابخانه‌ای و بانك‌های اطلاعاتی، مجهز نمودن واحد به تجهیزات و زیرساخت‌های مناسب در جهت ارتقاء كیفیت آموزشی و پژوهشی، بکار گیری فناوری اطلاعات و تامین سرویسهای مختلف نرم افزاری و سخت افزاری و همچنین فراهم آوردن زیرساخت مناسب شبكه ای جهت ارائه اتوماسیون های مختلف (انتخاب واحداینترنتی، اداری مالی، کتابخانه، سرویسﻫﺎی اینترنتی، ...)، برگزاری جلسات شورای پژوهشی واحد، برگزاری همایش‌های علمی در سطوح مختلف داخلی، منطقه‌ای، حمایت از فعالیت‌های تحقیقاتی- پژوهشی دانشجویان در قالب انجمن‌های علمی و باشگاه پژوهشگران جوان، تهیه برنامه‌های پژوهشی كوتاه مدت و بلند مدت واحد، بررسی و ارزیابی عملكرد بودجه و مقایسه آن با برنامه‌های واحد، اجرای سیاست‌های بودجه‌ای تعیین شده از سوی سازمان مركزی دانشگاه، ارزیابی كلیه طرح‌ها و برنامه‌های ارائه شده و تجزیه و تحلیل آن‌ها، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات لازم به منظور تهیه و تنظیم برنامه‌های واحد و اطلاع از وضعیت شاخص‌های آماری دانشگاه، ارزیابی سالانه برنامه‌های تدوین شده در واحد، انجام بررسی‌های لازم به منظور شناسایی امكانات و نیازمندی‌های موجود در زمینه‌ برنامه‌های دانشگاه، ارائه طرح‌های جدید به منظور توسعه كمی و كیفی واحد دانشگاهی و ..

منشور و موازین اخلاق پژوهش

پژوهش

تحصیلات تکمیلی

بالا
saeed_sol@yahoo.com