Menu

واگذاری قطعات زمینهای شهرک دانشگاه
به اطلاع کلیه اعضای محترم تعاونی مسکن دانشگاه آزاد می رساند، این تعاونی درصدد اجرای پروژه واگذاری قطعات زمینهای تفکیکی با متراژهای تقریبی 180 الی 320 متری بنام شهرک دانشگاه واقع در موقعیت شهرک اندیشه با شرایط ذیل می باشد:
1- ثبت نام فقط از اعضای محترمی که عضو تعاونی بوده صورت خواهد گرفت و ثبت نام اعضای غیر عضو دانشگاهی که تمایل به مشارکت در طرح را داشته باشند، تنها پس از درخواست عضویت و پذیرش هئیت مدیره و مجمع عمومی تعاونی میسر خواهد بود.
2- با توجه به محدود بودن تعداد زمینهای موجود، اولویت واگذاری با اعضایی خواهد بود که دارای امتیاز بالایی باشند(امتیاز=مقدار آورده اولیه مالی+ زمان ثبت نام که ملاک تاریخ فیش واریزی خواهد بود)
3- در مرحله ثبت نام اولیه هر عضو می تواند به هر تعداد از قطعات ثبت نام نماید و محدودیتی در این زمینه وجود نخواهد داشت ولی در مرحله بعد، در صورتی که تعداد متقاضیان از ظرفیت موجود بیشتر گردد، تعاونی مختار است ثبت نام را متوقف نموده و نسبت به تعداد واگذاری سهمیه برای هر عضو تصمیم گیری نماید و اعضا حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهند داشت چون هدف تعاونی واگذاری قطعات به حداکثر اعضا می باشد.

بالا
saeed_sol@yahoo.com