آیین نامه آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

(دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته)

 

فصل اول: شرایط ورود به دانشگاه

فصل دوم: ثبت نام

فصل سوم: نظام آموزشی

فصل چهارم: نظام درسی

فصل پنجم: تعداد واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

فصل ششم: حضور و غیاب دانشجو

فصل هفتم: حذف و اضافه درس

فصل هشتم: ارزشیابی تحصیلی دانشجو

فصل نهم: مرخصی تحصیلی

فصل دهم: انصراف از تحصیل

فصل یازدهم: دانشجویان انتقالی و میهمان

فصل دوازدهم: تغییر رشته فصل دوازدهم در حال حاضر در دانشگاه اجرا نمی شود.

فصل سیزدهم: معادلسازی واحدهای درسی گذرانده شده پذیرفته شدگان آزمون ورودی

فصل چهاردهم : فراغت از تحصیل

فصل پانزدهم: تقویم دانشگاهی

فصل شانزدهم:آیین نامه آموزشی نظام آموزش پاره وقت

فصل هفدهم:آیین نامه آموزشی رشته های طرح آموزش معلمان

ضمایم

ضمیمه 1: آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

ضمیمه 2 : معادلسازی دروس عمومی وتربیتی دانشجویان و فارغ التحصیلان مراكز تربیت معلم با دروس دانشگاهی

 

 

شرایط ورود به دانشگاه

ماده 1: شرایط ورود به دانشگاه آزاد اسلامی در دوره های کاردانی، کارشناسی و کارشناسیناپیوسته به شرح زیر است

1-1 داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی، برابر مصوبات مربوطه.

2-1 نداشتن منع قانونی از نظر خدمت وظیفه عمومی برای افراد ذکور.

3-1 پذیرفته شدن در آزمون ورودی ذیربط.

4-1 داشتن گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه نظام قدیم و یا گذراندن دوره پیش دانشگاهی نظام جدید مورد تایید وزارت آموزش و پرورش برای دوره کاردانی، کارشناسی پیوسته یا برابر آن از آموزشهای حوزوی ( مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی) و گواهینامه دوره کاردانی رشته مربوط بر حسب مورد از دانشگاه آزاد اسلامی یا دیگر موسسات آموزش عالی مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دوره کارشناسی ناپیوسته، همچنین داشتن مدرک دیپلم کاردانش یا فنی و حرفه ای نظام جدید متوسطه قابل قبول برای کاردانی پیوسته.

دارندگان مدرک معادل فوق دیپلم نمی توانند در آزمون ورودی دوره کارشناسی ناپیوسته شرکت نمایند.مگر آن دسته از فارغ التحصیلان خارج از کشور که در مدرک تحصیلی ارزیابی شده آنان اجازه ادامه تحصیل در مقطع بالاتر قید شده باشد.

 

 

 

ثبت نام

ماده 2: پدیرفته شدگان در آزمون ورودی موظفند در مهلت های تعیین شده طبق اطلاعیه های مربوط برای ثبت نام و انتخاب واحدهای درسی به واحد های دانشگاهی ذیربط مراجعه نمایند در غیر اینصورت در شمول متاخیرین ثبت نام قرار می گیرند.

ماده 3: در صورتیکه ظرفیت پذیرش دانشجو در واحد تکمیل شده باشد و واحد امکانات آموزشی لازم را برای پذیرش دانشجویان متاخر داشته باشد می تواند با تایید شورای آموزشی واحد اقدام به ثبت نام نموده و مراتب را جهت اطلاع به مرکز آزمون اعلام نماید.

تبصره 1 - در مواردی که تعداد پذیرفته شدگان بیش از ظرفیت مصوب واحد باشد و امکانات آموزشی واحد اجازه ثبت نام آنان را در نیمسال اول ندهد واحد دانشگاهی مجاز است بر اساس نمره کل آزمون، تعدادی از پذیرفته شدگان را برای نیمسال دوم ثبت نام نماید.

تبصره 2- حداکثر تاخیر متقاضی برای ثبت نام در مقطع تحصیلی کاردانی ( پیوسته و ناپیوسته و آموزش معلمان ) و کارشناسی ( پیوسته و ناپیوسته و آموزش معلمان ) یکسال از زمان پذیرش در آزمون ورودی می باشد مشروط براینکه:

الف - متقاضی ذکور از نظر نظام وظیفه منع تحصیلی نداشته باشد.

ب - هنگام ثبت نام مدرک پایه داشته باشد.

ج - واحد دانشگاهی ظرفیت مصوب داشته باشد. در غیر اینصورت شورای آموزشی واحد دانشگاهی اتخاذ تصمیم می نماید.

د- مدت تاخیر تا یکسال جزو سنوات مجاز تحصیل دانشجو محسوب می گردد وواحد دانشگاهی موظف است پس از ثبت نام با اخذ شهریه ثابت بر مبنای سال ورود برای این مدت مرخصی تحصیلی صادر نماید.

ه- هزینه تاخیر را برابر آخرین دستورالعمل به حساب 1486 بانک ملی تهران شعبه زبرجد ( قابل پرداخت در کلیه شعب کشور) واریز و رسید آنرا به واحد دانشگاهی تسلیم نمایند تا بصورت یکجا به امور مالی سازمان مرکزی ارسال دارند.

تبصره 3 - در مورد پذیرفته شدگان فاقد مدرک پایه؛ یکسال تاخیر جزو سنوات مجاز تحصیلی محسوب نمی گردد و واحد دانشگاهی باید مرخصی تحصیلی بدون احتساب صادر و شهریه ثابت این مدت را بر مبنای سال ورود از دانشجو اخذ نماید.

تبصره 4 - واحدهای دانشگاهی موظفند لیست اسامی متاخرین ثبت نام را حداکثر تا یکماه پس از ثبت نام به مرکز آزمون و نسخه ای از آنرا همراه با رسید بانکی مربوط به امور مالی سازمان مرکزی ارسال دارند.

تبصره 5 - دانشجوی متاخر از سال شروع به تحصیل تابع مقررات مالی و آموزشی همان سال خواهد بود.

تبصره 6 - شروع به تحصیل پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ناپیوسته که با استفاده از ماده 20 (فصل پنجم: تعداد واحدهای درسی وطول مدت تحصیل، دروس معرفی به استاد) آیین نامه از مقطع کاردانی فارغ التحصیل می شوند در صورتی امکان پذیر است که امتحان درس یا دروس مزبور قبل از سپری شدن سه شانزدهم از شروع کلاسهای مقطع جدید انجام شده و نمره قبولی کسب کرده باشند.

انتخاب واحد درسی شاغل به تحصیل

ماده4: دانشجویان موظفند در مهلت های تعیین شده در تقویم دانشگاهی برای انتخاب واحد درسی به واحد های دانشگاهی مربوط مراجعه نمایند لیکن در صورتیکه این امر به تاخیر افتد و تاخیر از سه شانزدهم ساعات هر درس بیشتر نشود انتخاب واحد درسی دانشجو با تایید شورای آموزشی واحد دانشگاهی امکان پذیر است. دراین حال مدت تاخیر جزو حد نصاب غیبت دانشجو محسوب می شود

تبصره: دانشجویانی که پس از انقضای مهلت تعیین شده در ماده 4 مراجعه کنند حق انتخاب واحد درسی را در آن نیمسال نخواهد داشت. لیکن در صورت موافقت شورای آموزشی واحد دانشگاهی، آن نیمسال با رعایت ماده 48 این آیین نامه به عنوان مرخصی تحصیلی جزو سنوات مجاز آنان محسوب می گردد. در این حال دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت تعیین شده می باشد

ماده 5: تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی به صورت حضوری و تمام وقت است. مگر برای دوره هایی که رسما مستثنی شده باشد

منع تحصیل همزمان

ماده 6: دانشجو همزمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یک گرایش در یک یا چند دانشگاه یا موسسه آموزش عالی در نظام آموزش تمام وقت یا پاره وقت را نخواهد داشت در صورت تخلف از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی به تشخیص کمیسیون موارد خاص آموزشی و دانشجویی سازمان مرکزی محروم و سوابق تحصیلی وی در آن رشته باطل اعلام می شود و دانشجو موظف به پرداخت هزینه انصراف مطابق تعرفه تعیین شده به دانشگاه می باشد.

تبصره: دانشجویان ممتاز موضوع بخشنامه شماره 36/86230 مورخ 79/7/13 سازمان مرکزی از این قاعده مستثنی هستند.

 

 

نظام آموزشی

ماده 7: آموزش در دانشگاه آزاد اسلامی براساس نظام واحدی است.

ماده 8: در نظام واحدی ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا ردی دانشجو در یک درس به همان درس محدود می گردد.

تعریف واحد درسی

ماده 9: یک واحد درس نظری، مقدار درسی است که مفاد آن طی 16 جلسه یک ساعتی آموزش داده می شود این زمان برای هر واحد درس عملی آزمایشگاهی 32 ساعت، کارگاهی 48 ساعت و عملیات صحرایی 64 ساعت می باشد.

تبصره1 - اجرای دوره های کارآموزی و کارورزی در موارد مربوط بر اساس مدت تعیین شده در سرفصل مصوب و آیین نامه های مربوط خواهد بود.

سال تحصیلی

ماده 10: هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و برحسب لزوم یک دوره تابستانی است. هر نیمسال تحصیلی شامل 16 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است.

تبصره: مدت امتحانات پایان هر یک از دو نیمسال تحصیلی و دوره تابستانی و همچنین امتحان میان ترم ، جزو مدت آموزش محسوب نمی شود.

ماده 11: یک واحد درس نظری طی نیمسال تحصیلی در 16 جلسه یک ساعتی و در طول دوره تابستانی در 6 هفته ( 16 جلسه ) تدریس می شود به همین نحو مجموع ساعات تدریس یک واحد درس عملی آزمایشگاهی ، کارگاهی و عملیات صحرایی بر حسب انجام آنها در طول نیمسال یا دوره تابستانی به ترتیب در 16 هفته و 6 هفته تقسیم می شود.

تبصره - در موارد استثنایی و ضروری به پیشنهاد واحد دانشگاهی ذیربط و تصویب سازمان مرکزی دانشگاه می توان یک واحد درسی را در مدتی کوتاهتر از 16 هفته تدریس نمود. مشروط بر اینکه مجموع ساعات هر واحد درسی از حد مقرر خود کمتر نشود

 

 

نظام درسی

ماده 12: هر درس ، بخش مستقلی از برنامه آموزشی است که در یک موضوع مشخص و برای یک نیمسال تحصیلی ارائه می شود.

ماده 13: دروس دوره دانشگاهی از لحاظ محتوی به دروس عمومی ، پایه ، اصلی و تخصصی تقسیم می شود.

1-13 دروس عمومی به منظور توسعه اطلاعات و معلومات عمومی دانشجویان عرضه می شود.گذراندن این دروس برای عموم دانشجویان الزامی است.

2-13 دروس پایه به منظور تقویت بنیه علمی و ایجاد زمینه مناسب برای پذیرش دروس اصلی و تخصصی ارائه می شود.

3-13 دروس اصلی، اساس و مبنای دروس تخصصی رشته را تشکیل می دهد.

4-13 دروس تخصصی ، به منظور افزایش توان علمی و عملی دانشجو در رشته مربوط تدریس می گردد.

ماده 14: هر درس از نظر ارتباط با درس یا دروس دیگر به دو صورت وابسته و مستقل تقسیم می شود.

1-14 درس مستقل درسی است که انتخاب آن منوط به گذراندن درس دیگری نیست.

2-14 درس وابسته: درسی است که انتخاب آن با درس یا دروس دیگری ملازمه دارد دروس وابسته به دروس پیشنیاز و دروس همنیاز تقسیم می شود.

3-14 درس پیشنیاز: درسی است که درک مطلب آن برای یادگیری درس یا دروس دیگری که وابسته آن نامیده می شود ملازمه دارد و باید قبل از آن درس یا دروس ارائه گردد.

4- 14 دروس هم نیاز: دروسی است که باید با هم در یک نیمسال یا دوره تابستان ارائه گردند.

ماده 15: درس از جنبه انتخاب ، به الزامی و انتخابی تقسیم می شود.

1-15 درس الزامی درسی است که گذراندن آن در طول دوره برای دانشجو اجباری است و با دروس دیگر قابل تعویض نمی باشد.

2-15 درس انتخابی درسی است که دانشجو به اختیار خود از بین دروس مربوط انتخاب می کند.

ماده 16: درس از لحاظ نحوه تدریس به نظری ، عملی و نظری عملی تقسیم می شود.

1-16 درس نظری حاوی مجموعه ای از دانش هاست که بصورت خطابه ، کنفرانس ، سمینار و بحث و گفتگو تعلیم داده می شود.

2-16 درس عملی حاوی مجموعه مهارتهایی است که انتقال آنها محتاج به تمرین ، عملیات کارگاهی آزمایشگاهی ، بیمارستانی و صحرایی است.

3-16 درس نظری عملی مجموع دانشها ومهارتهایی است که به هر دو صورت فوق تواما تدریس می شود.

ماده 17: در تمامی واحد های دانشگاهی برای یک رشته معین ، برنامه درسی مصوب یکسانی به اجرا گذاشته می شود.

 

 

تعداد واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

ماده 18: تعداد واحد های درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته بر حسب رشته تحصیلی بر اساس سرفصل مصوب و بخشنامه های ذیربط تعیین می گردد.

تبصره - در مورد برنامه های آموزشی که تاکنون به تصویب شورای عالی برنامه ریزی نرسیده است، برنامه های مصوب سازمان مرکزی دانشگاه، ملاک عمل خواهد بود.

ماده 19: تعداد واحد های انتخابی دانشجوی تمام وقت در یک نیمسال تحصیلی نمی تواند از 12 واحد کمتر و از20 واحد بیشتر باشد

تبصره 1 -در نیمسال هایی که دانشجو به دلیل رعایت پیش نیاز ها یا عدم امکان ارائه درس توسط واحد دانشگاهی تا پایان هفته حذف و اضافه موضوع ماده 36 کمتر از حد اقل واحد درسی مجاز را انتخاب نماید بلامانع بوده لکن آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می گردد اما چنانچه میانگین آن نیمسال کمتر از 12 گردد مشروطی به حساب نمی آید نمرات دروس آن نیمسال در میانگین کل و نیمسالی دانشجو محاسبه می شود.

تبصره 2 - در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد درسی باقیمانده داشته باشد ، حتی اگر در ترم قبل مشروط شده باشد با نظر گروه آموزشی واحد می تواند تمام واحد های درسی باقیمانده را ولو اینکه در بین آنها دروس پیشنیاز وجود داشته باشد در یک نیمسا ل انتخاب و بگذراند.

تبصره 3 - چنانچه نیمسال دوم سال تحصیلی ، نیمسال آخر تحصیل دانشجو باشد و 24 واحد درسی باقی مانده داشته باشد می تواند با نظر گروه و رعایت تبصره 2 این ماده آنها را در آن نیمسال و دوره تابستان بگذراند مشروط بر اینکه بیش از 7 واحد آن در دوره تابستان نباشد.

تبصره 4 - چنانچه در ترم آخر تحصیلی دانشجو فقط 24 واحد درسی باقیمانده داشته باشد واحد دانشگاهی نتواند یک یا دو درس نظری آن را ( حداکثر به تعداد 4 واحد ) در نیمسال مزبور ارائه نماید با نظر گروه و رعایت مفاد تبصره 2 این ماده دانشجو می تواند آن درس یا دروس را در نیمسال بعد یا دوره تابستان بصورت معرفی به استاد بگذراند.

تبصره 5 - دانشجویی که میانگین نمرات نیمسال او 17 یا بیشتر باشد، مشروط بر اینکه تعداد واحد هایی که دانشجو انتخاب نموده و در امتحانات پایان ترم آنان شرکت و نمره اخذ کرده از حداقل تعیین شده در آن نظام آموزشی کمتر نباشد می تواند در نیمسال بعد تا 24 واحد درسی انتخاب کند.

دروس معرفی به استاد

ماده 20: چنانچه دانشجو در یک نیمسال یا دوره تابستان برای فراغت از تحصیل حد اکثر دو درس نظری به ارزش حد اکثر 4 واحد باقیمانده داشته باشد می تواند برای یکبار خارج از تفویم دانشگاهی انتخاب واحد نموده و در فرصتی که از طرف گروه آموزشی مربوط تعیین می شود درس یا دروس مزبور را از طریق معرفی به استاد حداکثر در همان نیمسال یا آن دوره تابستانی بگذراند و در صورت عدم موفقیت در هر درس، نمره آن حذف ( بلااثر ) می گردد و بدون نیاز به انتخاب واحد مجدد می تواند در پایان آن نیمسال با سایر دانشجویان امتحان دهد.

تبصره 1 - چنانچه در آن نیمسال درس یا دروس مزبور در واحد دانشگاهی ارائه نشود در پایان همان نیمسال مجددا بصورت معرفی به استاد امتحان دهد.

تبصره 2 - در صورت داشتن سنوات تحصیلی استفاده از ماده 20 آیین نامه آموزشی امکان پذیر است در غیر اینصورت می توان از تبصره 2 ماده 28 استفاده کرد یا با درخواست کتبی دانشجو وی را به سیستم پاره وقت منتقل نمود.

تبصره 3 - شهریه دروس موضوع این ماده شامل نصف شهریه ثابت به اضافه شهریه متغیر درس یا دروس مربوط خواهد بود.

تبصره 4 - پرداخت حق الزحمه استاد دروس موضوع این ماده با در نظر گرفتن یک ساعت طرح سوال برای هر درس یک ساعت حضور در جلسه امتحان و نیمساعت به ازای تصحیح اوراق امتحانی هر درس دانشجو ، بر اساس آخرین تعرفه حق التدریس محاسبه می گردد.

ماده 21: قبل از 15 شهریور هر سال تحصیلی بایستی تکلیف آن دسته از دانشجویانی که در معرض اخراج قرار گرفته اند مشخص و به آنان ابلاغ و از انتخاب واحد درسی آنان جلوگیری بعمل آید.

ماده 22: انتخاب واحد درسی دانشجویانی که اخراج آموزشی آنان مشخص گردیده در شروع نیمسال دوم سال تحصیلی نیز ممنوع می باشد. لکن چنانچه بدلیل حجم کاری و فرصت اندک و عدم آگاهی از وضعیت نمرات امتحانات از دانشجویی که اخراجی وی هنوز محرز نشده است انتخاب واحد درسی بعمل آمده باشد متصدیان امور آموزشی بایستی قبل از فروردین ماه وضعیت وی را مشخص و در صورت احراز شرایط اخراجی ، انتخاب واحد درسی او را لغو و شهریه مربوط را مسترد و ابلاغ اخراجی صادر نمایند.

دروس پیش نیاز

ماده 23: در صورتیکه دانشجو از یک یا چند درس پیش نیاز نمره قبولی کسب ننماید و یا برابر مقررات در کلاسهای درس یا دروس پیش نیاز شرکت نموده اما سرانجام آنها را حذف نموده باشد می تواند با نظر گروه ، آن درس یا دروس را با درس یا دروس وابسته در یکی از نیمسال های بعد انتخاب و بگذراند. چنانچه نتواند در درس یا دروس پیش نیاز نمره قبولی کسب کند یا آن را حذف نماید نمره درس یا دروس پیش نیاز و همچنین درس یا دروس وابسته (اعم از قبولی یا ردی) حذف می گردد.

تبصره 1 - نیمسال آخر سال تحصیلی از این قاعده مستثنی است.

نبصره 2 - نمرات مردودی دروس موضوع این ماده که با رای کمیته انضباطی اعلام گردیده در شمول ماده 23 قرار نمی گیرد.

وصایا و آشنایی با قرآن کریم

ماده 24: انتخاب دروس وصایای حضرت امام ( ره ) و آشنایی با قرآن کریم علاوه بر دروس موضوع ماده 19 برای کلیه دانشجویان امکان پذیراست. و در سقف مجاز واحدهای درسی یک نیمسال یا دوره تابستان محاسبه نمی شود و دانشجو می تواند علاوه بر درس یا دروس نظری موضوع ماده 20 آنها را انتخاب و بگذراند.

ماده 25: چنانچه قبل از پایان هر نیمسال معلوم شود دانشجو در انتخاب واحد های درسی رعایت تقدم و تاخر یا سقف دروس را ننموده است اداره آموزش موظف است قبل از شروع امتحانات آن نیمسال، نسبت به حذف دروس غیرمجاز اقدام نماید اما اگر این امر بعلت شرایط ویژه ( انتقال - میهمان و....) باشد به تشخیص شورای آموزشی واحد یا دانشکده ذیربط می تواند مورد را موجه تلقی کرد.

ماده 26: در دوره کارشناسی ارشد پیوسته، ارائه دروس مربوط به مقطع کارشناسی ارشد تابع مقررات و ضوابط آیین نامه آموزشی مقطع مربوط می باشد.

واحد های دوره تابستان

ماده 27: حداکثر واحد های انتخابی مجاز برای دوره تابستانی 6 واحد است و برای دانشجویانی که در تابستان فارغ التحصیل می گردند 7 واحد می باشد.

تبصره 1 - چنانچه در آخرین دوره تابستان دانشجویی علاوه بر 6 واحد درسی ( حتی اگر 2 واحد آن کارآموزی باشد و در بین آنها پیش نیاز و وابسته هم وجود داشته باشد) یک یا دو درس نظریهم داشته باشد می تواند 6 واحد درسی را در تابستان انتخاب و آن درس یا دروس نظری را با استفاده از ماده 20 و رعایت ماده 28 در نیمسال بعد بگذراند.

تبصره 2 - دانشجو در دوران تحصیل می تواند با موافقت واحد مبدا دوره تابستانی خود را در واحد های دانشگاهی دیگر span class=text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed/spanstyle1p class=font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: FAکه پذیرای او خواهد بود بگذراند.

تبصره 3 - شهریه دوره تابستان برابر نصف شهریه ثابت نیمسالی به علاوه شهریه های متغیر دروس انتخابی می باشد و چنانچه از تبصره 2 این ماده استفاده کند شهریه دوره تابستان منحصرا به واحد مقصد پرداخت می نماید.

حداکثرمدت مجاز تحصیل

ماده 28: حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجوی تمام وقت در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 سال ، کارشناسی پیوسته 6 سال و کارشناسی ارشد پیوسته 8/5 سال است

تبصره 1 - دانشجویانی که علاوه بر دروس برنامه آموزشی مصوب ملزم به گذراندن تعدادی دروس جبرانی و یا پیش نیاز دانشگاهی باشند ، به ازای هر 8 واحد درسی اضافی یک نیمسال به سقف سنوات مجاز تحصیل آنان اضافه می گردد.

تبصره 2 - در صورتیکه دانشجو برای فراغت از تحصیل نیاز به افزایش سقف سنوات داشته باشد، واحد دانشگاهی می تواند با تصویب گروه مربوط ( در واحد های کوچک و مراکز دانشگاهی با تصویب شورای آموزشی ) حداکثر مدت مجاز تحصیل دوره های کارشناسی و کاردانی و کارشناسی ناپیوسته را یک نیمسال و دوره های کارشناسی ارشد پیوسته را دو نیمسال افزایش دهد. ( دوره تابستان به طول مدت نیمسال دوم افزوده می گردد)

ماده 29: دروس پیش نیاز دانشگاهی: آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در دوره های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در همه رشته های تحصیلی که نمره خام آنها در آزمون ورودی کمتر از 33/3 درصد باشد موظفند حسب نیازرشته ( حداکثر 2 درس عمومی و 2 درس دیگر) که از (حوزه معاونت آموزشی دانشگاه تعیین و ابلاغ گردیده ) به عنوان دروس (پیش نیاز دانشگاهی) علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.

تبصره 1 - تعیین ریز مواد درسی دروس پیش نیاز دانشگاهی ( که منابع آنها کتابهای دبیرستانی است) به عهده واحد دانشگاهی است و زمان ارائه آن در نیمسالهای اول و دوم سال شروع به تحصیل دانشجو می باشد.

تبصره 2 - تعداد واحد های درسی هر یک از دروس پیش نیاز دانشگاهی در کلیه مقاطع تحصیلی 2 واحد تعیین می گردد.

تبصره 3 - مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی موظف است پس از اعلام نتایج آزمون ورودی ، کارنامه پذیرفته شدگان مشتمل بر نوع درس و در صد نمره خام آن دروس را در اختیار واحد های دانشگاهی ذیربط قرار دهد.

تبصره 4 - دروس پیش نیاز دانشگاهی دروس دبیرستانی است و ارائه آنها همراه با دروس همنام دانشگاهی بلامانع می باشد.

تبصره 5 - نمرات این دروس در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین نمرات پایان نیمسال و همچنین در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می شود.

 

 

حضور و غیاب دانشجو

ماده 30: حضور دانشجو در تمامی برنامه های درسی اعم از نظری، عملی ، نظری - عملی کارآموزی و کارورزی و دیگر فعالیتهای آموزشی الزامی است.

ماده 31: غیبت غیرموجه دانشجو در بیش از سه شانزدهم ساعات هر یک از دروس نظری، عملی یا نظری - عملی، کارآموزی و کارورزی تا حد سه درس در طول نیمسال موجب حذف آن دروس خواهد شد ولی برای بیش از 3 درس نمره صفر در آن درس یا دروس منظور می گردد.

ماده 32: غیبت موجه دانشجو در بیش از سه شانزدهم ساعات هر یک از دروس نظری ؛ عملی یا نظری - عملی ، کارآموزی و کارورزی در طول نیمسال موجب حذف آن درس می شود.

تبصره 1 - در صورت استفاده از ماده 31 و 32 رعایت حداقل واحد ( حسب نظام آموزشی ) در نیمسال لازم نیست.اما نیمسال مزبور به عنوان نیمسال کامل جزو سنوات تحصیل دانشجو محسوب می گردد و چنانچه میانگین نمرات امتحانی دانشجو در این نیمسال کمتر از 12 باشد براساس ماده 45 این آیین نامه مشروط به حساب می آید.

تبصره 2 - حذف درس بر اثر غیبت موجه و غیبت غیر موجه موضوع ماده 31و ماده 32 موجب بازپرداخت شهریه پرداختی دانشجو اعم از ثابت و متغیر نخواهد بود

تبصره 3 - در مورد دروسی که شامل دو قسمت نظری و عملی باشد در صورتی که غیبت دانشجو از سه شانزدهم ساعات مربوط به هر یک از دو قسمت تجاوز کند، دانشجو برای تمام آن درس غایب محسوب می شود.

ماده 33: غیبت تا حد مجاز ( اعم از موجه و غیرموجه ) دانشجو را از انجام تکالیف درسی، آزمایشگاهی و عملیات مربوط معاف نمی کند.

ماده 34: میزان غیبتها بر اساس حضور و غیاب هفتگی استادان که قبل از شروع امتحانات هر نیمسال به اداره آموزش گزارش می شود ، محاسبه می گردد.

غیبت در جلسه امتحان

ماده 35: غیبت موجه در جلسه امتحان هر درس و نیز غیبت غیرموجه تا 3 درس موجب حذف آن درس یا دروس می شود.

تبصره 1 - غیبت غیرموجه در جلسه امتحان بیش از 3 درس به منزله نمره صفر در امتحان آن درس یا دروس خواهد بود.

تبصره 2 - تعیین غیبت موجه و غیر موجه دانشجو به عهده شورای آموزشی واحد دانشگاهی است.

تبصره 3 - در صورت استفاده از ماده 35 رعایت حداقل 12 واحد در نیمسال ( موضوع ماده 19 ) لازم نیست.

 

 

حذف و اضافه درس

ماده 36: دانشجو می تواند پس از آغاز هر نیمسال تحصیلی در مهلتی که در تقویم دانشگاهی تعیین شده است تعدادی از دروس انتخابی خود را در صورت موافقت گروه آموزشی مربوط حذف کند و یا درس یا دروس دیگری علاوه بر آنچه قبلا انتخاب کرده است انتخاب نماید مشروط بر آنکه تعداد واحد های درسی باقیمانده وی از حداقل مجاز کمتر نشود ( 12 واحد برای دوره ای ، 10 واحد برای پاره وقت ، 8 واحد برای آموزش معلمان )

تبصره - دوره تابستانی از شمول مفاد این ماده مستثنی است.

حذف اضطراری

ماده 37: دانشجو می تواند تا 5 هفته قبل از پایان نیمسال تحصیلی فقط یکی از درسهای نظری یا عملی یا عملی - نظری خود را حذف کند مشروط باینکه واحد های درسی باقی مانده وی از حداقل مجاز ( دوره ای 12 واحد - پاره وقت 10 واحد ، آموزش معلمان 8 واحد ) کمتر نشود.

حذف کلیه واحد های انتخابی در یک نیمسال

ماده 38: حذف کلیه واحد های انتخابی در یک نیمسال تنها در صورتی مجاز است که دانشجو به تشخیص شورای آموزشی واحد دانشگاهی ذیربط قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد در این حال نیمسال مزبور بعنوان مرخصی تحصیلی محسوب می گردد.

تبصره 1 - چنانچه به دلایلی شورای آموزشی واحد بموقع تشکیل نشود و اینکار موجب لطمه به دانشجو گردد نظر معاونت آموزشی واحد، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 2 - چنانچه با استقاده از مواد 31 - 32 و 35 موجب حذف کلیه درسهای یک نیمسال گردد آن نیمسال جزو مرخصی با احتساب در سنوات محسوب می گردد.

تبصره 3 - استفاده از مفاد ماده 38 و تبصره 2 آن موجب بازپرداخت شهریه های ثابت و متغیر نخواهد شد.

 

 

ارزشیابی تحصیلی دانشجو

ماده 39: ارزیابی تحصیلی دانشجو در هر درس توسط استاد آن درس بر اساس میزان حضور و فعالیت دانشجو در کلاس ، انجام تکالیف درسی، نتیجه امتحان بین نیمسال و همچنین پایان نیمسال صورت می گیرد.

تبصره 1 - انجام امتحان میان ترم با هماهنگی و موافقت معاون آموزشی واحد خارج از ساعات تعیین شده در ماده 9 آیین نامه امکان پذیر است در این صورت نمره امتحان میان ترم %25 و سایر فعالیتهای کلاسی %5 نمره درس خواهد بود. نمره امتحان نیمسالی الزاما باید ظرف مدت 10 روز پس از امتحان به آموزش واحد تسلیم گردد.

تبصره 2 - برگزاری امتحانات پایان نیمسال برای هر درس الزامی است.

ماده 40: معیار ارزیابی نمره است و نتیجه ارزیابی دانشجو در فاصله صفر تا بیست قرار می گیرد.

حداقل نمره قبولی

ماده 41: حداقل نمره قبولی در هر درس از دروس 10 ( استثنائا درس آشنایی با قرآن کریم 12 ) می باشد. دانشجویی که در هر یک از دروس الزامی حداقل نمره قبولی را کسب نکند ملزم به تکرار آن درس است.

تبصره 1 - اگر دانشجویی در یک درس انتخابی یا اختیاری مردود شود، بجای آن درس می تواند از جدول دروس انتخابی یا اختیاری در برنامه مصوب، درس دیگری را انتخاب نماید.

تبصره 2 - برای هر درس در طول دوران تحصیل حداکثر یک نمره مردودی ثبت و در محاسبه میانگین نمرات تاثیر داده می شود و چنانچه دانشجو چند بار در یک درس مردود گردد نمره مردودی دفعه دوم و ببعد پس از ثبت بلااثر بوده و حذف می گردد و در تعیین میانگین نیمسالی و کل محاسبه نمی شود.

تبصره 3 - برای درس یا دروسی که شامل دو قسمت نظری و عملی است و دارای یک کد در سرفصل می باشد میانگین نمره هر دو قسمت آنها ملاک ارزیابی است،چنانچه دانشجو به هر دلیل در یک قسمت درس نمره نداشته باشد نمره قسمت دیگر حذف می گردد. در صورتیکه در یک قسمت درس نمره کمتر از 10 احراز شده باشد اما میانگین آنها 10 یا بالاتر گردد نیاز به تکرار درس نخواهد بود. اما چنانچه میانگین آنها کمتر از 10 باشد دانشجو باید هر دو قسمت درس را مجددا بگذراند.

تبصره 4 - نمرات اعلام شده بر اساس رای کمیته های انضباطی غیر قابل حذف است و مشمول تبصره های 2 و 3 این ماده نخواهد شد ( نمره تعیین شده در رای کمیته های انضباطی برای دو قسمت عملی - نظری درس منظور می گردد.)

اعلام نمرات

ماده 42: نتایج امتحانات هر درس باید حداکثر تا یک هفته پس از تاریخ برگزاری امتحان آن درس به آموزش دانشکده یا واحد دانشگاهی اعلام گردد.

تبصره 1 - پس از اعلام نتایج، دانشجو می تواند حداکثر تا یک هفته درخواست تجدید نظر در نمره امتحانات خود را به گروه آموزشی مربوط تسلیم کند و استاد مربوط باید حداکثر ظرف مدت یک هفته اعلام نظر نماید.

تبصره 2 - نمره امتحانی پس از اعلام نهایی به اداره آموزش واحد دانشگاهی، مطلقا قابل تغییر نیست.

تبصره 3 - نتایج کلی امتحانات هر نیمسال باید قبل از نام نویسی نیمسال بعد اعلام شده باشد.

درس ناتمام

ماده 43: در مواردی مانند دروس پروژه نهایی ، کاراموزی ، کارورزی ، عملیات صحرایی ، تمرین دبیری در صورتی که به تشخیص استاد و تایید گروه آموزشی مربوط تکمیل آنها در طول مدت تعیین شده که ذیلا درج می گردد میسر نباشد، آن درس یا دروس ناتمام تلقی شده و حذف می گردد و دانشجو موظف است با نظر گروه در نیمسال بعد مجددا انتخاب و حتی الامکان با همان استاد بگذراند.

چنانچه دروس موضوع ماده 43 د رنیمسال دوم سال تحصیلی ارائه گردد در صورت لزوم به دانشجو فرصت داده شود که بدون ثبت نام مجدد حداکثر تا پایان دوره تابستان تکمیل و عرضه کند اما اگر در دوره تابستان یا نیمسال اول ارائه گردد حداکثر تا پایان نیمسال اول تکمیل و تحویل نماید.

تبصره 1 - نمره درس یا دروس موضوع ماده 43 در نیمسال یا دوره تابستانی که انتخاب واحد نموده و نمره اخذ کرده است ثبت می گردد.

تبصره 2 - در صورتی که در انتخاب مجدد منحصرا درس یا دروس ناتمام باقی داشته باشد دانشجو باید فقط%50 شهریه ثابت یک نیمسال را پرداخت نماید اما اگر درس ناتمام را همراه دروس دیگر انتخاب نماید باید شهریه ثابت نیمسالی به علاوه شهریه متغیر دروس انتخابی را بپردازد.

ماده 44: در پایان هر نیمسال ، میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا پایان همان نیمسال و همچنین درپایان دوره تحصیل میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می شود. برای محاسبه میانگین ، تعداد واحد های هر درس در نمره آن درس ضرب می شود و مجموع حاصلضرب ها ، بر تعداد کل واحد هایی که دانشجو برای آنها نمره قبولی یا ردی دریافت داشته است تقسیم می شود.

نام نویسی مشروط

ماده 45: میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال نباید کمتر از 12 باشد ، در غیراینصورت مشروط محسوب و نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد بصورت مشروط خواهد بود.

تبصره 1 - دانشجویی که بصورت مشروط نام نویسی می کند ، جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را در آن نیمسال را ندارد.

تبصره 2 - نیمسال که در آن ، دانشجو به هر دلیل تعداد واحد درسی کمتر از حداقل مقرر در ماده 19 انتخاب کرده باشد به عنوان یک نیمسال تلقی می گردد.

تبصره 3 - دوره تابستانی بعنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود اما در پایان دوره تابستان میانگین آن دوره و میانگین کل، مانند نیمسال های تحصیلی تعیین می گردد.

تبصره 4 - اداره آموزش هر واحد دانشگاهی باید قبل از شروع ثبت نام هر نیمسال، مراتب مشروطی را به دانشجوی مشروط ، خانواده او و گروه آموزشی مربوط اعلام نماید.

د انشجوی مشروط

ماده 46: دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته که در دو نیمسال اعم از متوالی یا متناوب و دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته که در سه نمیسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب مشروط شوند ( میانگین نمرات نیمسالی آنها کمتر از 12 باشد ) اخراجی تلقی می گردند.

تبصره 1 - به دانشجویانیکه برای اولین بار مشمول ماده 46 می گردند در صورتیکه میانگین کل نمرات آنها حداقل 10 باشد یک بار ارفاق می گردد تاتحصیل نمایند.

تبصره 2 - به دانشجویان مشمول تبصره یک این ماده که در ترم ارفاقی و نیمسال های بعد از آن مجددا مشروط شوند به شرط اینکه، هم میانگین ترمی و هم میانگین کل ( هر دو ) 11 و بالاتر گردد مجوز ادامه تحصیل از طرف معاونت آموزشی واحد دانشگاهی داده شود.

تبصره 3 - چنانچه دانشجویان مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی (پیوسته ، ناپیوسته و طرح آموزش معلمان) 60 واحد درسی را ( بدون احتساب دروس وصایای حضرت امام ( ره ) ، آشنایی با قرآن کریم ، پیشنیاز دانشگاهی و دروس جبرانی ) گذرانده و در شرف اخراجی قطعی قرار گرفته باشند در صورت داشتن میانگین کل 10 و یا بالاتر می توانند تا مقطع دوره کاردانی ادامه تحصیل دهند.

تبصره 4 - هنگامی میانگین ترمی و میانگین کل دانشجو 10 و یا بالاتر ( ترمی 10 و کل 10) باشد چنانچه حداکثر 14 واحد درسی باقیمانده داشته باشد حوزه معاونت آموزشی واحد می تواند فرصت ادامه تحصیل را تا پایان دوره مربوط به اینگونه افراد بدهد.

تذکر - در صورتیکه با استفاده از تبصره های ماده 46 آیین نامه آموزشی و یا بدلایل دیگر نیاز به افزایش سقف سنوات باشد با در خواست کتبی ذینفع ، دانشجو را به سیستم پاره وقت منتقل نمایند ( ولو اینکه این سیستم در واحد وجود نداشته باشد)

نیمسال جبرانی

ماده 47: دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته که کلیه دروس دوره را گذرانده اند در صورت تمایل برای بالابردن میانگین کل نمرات و کاهش تعداد نیمسال های مشروطی خود می توانند در پایان دوره حداکثر 14 واحد از درسهای نظری را که نمره کمتر از 12 اخذ کرده اند در یک نیمسال و دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته حداکثر تا سقف 20 واحد درسی از درسهای نظری که نمرات آنان کمتر از 12 باشد در دو نیمسال تکرار کنند ، مشروط بر اینکه مدت تحصیل آنان با احتساب این مدت از سقف مجاز دوره تجاوز نکند در غیر این صورت به سیستم پاره وقت منتقل گردند.

تبصره 1 - چنانچه دانشجو برای این منظور حداکثر دو درس نظری به میزان حداکثر 4 واحد انتخاب نماید می توند به صورت معرفی به استاد بگذراند ( ولو اینکه قبلا از ماده 20 آیین نامه استفاده کرده باشد )

تبصره 2 -نمره اخذ شده هر درس چنانچه بالاتر از نمره کسب شده قبلی آن درس باشد در کارنامه نیمسالی که درس از آن انتخاب شده ثبت و در تعیین میانگین نیمسالی و کل محاسبه و نمره قبلی حذف ( بلااثر) می گردد. در صورتی که با احتساب این نمره میانگین نیمسال مشروطی به حداقل 12 برسد کلمه (مشروط) از کارنامه آن نیمسال دانشجو حذف می گردد. ( این نمرات در عین حال در کارنامه نیمسال جبرانی دانشجو که ذیلا نشان داده شده و شامل کد درس، نام درس ، نیمسالی که درس از آن انتخاب شده و نمره اخذ شده می باشد بدون تعیین میانگین و منحصرا به منظور کنترل ثبت می گردد.) اما چنانچه نمره اخذ شده کمتر یا مساوی نمره قبلی باشد در کارنامه مزبور ثبت لیکن حذف و بلااثر می گردد.

تبصره 3 - فقط دروس نظری دوره را که وضعیت نمره آن عادی باشد می توان در نیمسال جبرانی تکرار نمود بنابر این دروسی مانند پیش نیاز دانشگاهی و وصایای حضرت امام ( ره ) آشنایی با قرآن کریم و همچنین دروسی از دوره را که بر اساس رای کمیته انضباطی در آن نمره مردودی کسب شده باشد قابل تکرار نیست.

 

 

مرخصی تحصیلی

ماده 48: دانشجو میتواند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، حداکثر دو نیمسال و در دوره های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته چهار نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

تبصره 1 - استفاده از مرخصی تحصیلی در چند نیمسال متوالی بلامانع است. دانشجو موظف است برای نیمسالهای مورد درخواست خود مطابق ماده 49 این آیین نامه تقاضای خود را به واحد دانشگاهی ذیربط تسلیم نموده و موافقت لازم را برای مرخصی تحصیلی کسب کند.

تبصره 2 - مدت مرخصی تحصیلی ( به استثنای مرخصی موضوع تبصره 3 ماده 3 و تبصره 2و 3 ماده 49 و همچنین یک نیمسال مرخصی زایمان ) جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود.

ماده 49: تقاضای مرخصی تحصیلی باید بصورت کتبی ، حداقل دو هفته قبل از شروع انتخاب واحد توسط دانشجو ، به اداره آموزش واحد دانشگاهی ذیربط تسلیم گردد. اداره آموزش موظف است پس از بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو قبل از اتمام مهلت انتخاب واحد موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتبا به وی ابلاغ کند.

تبصره 1 - آموزش واحد ، زمانی با درخواست مرخصی موافقت می نماید که دانشجو از نظر گذراندن بقیه دروس دوره دچار مشکل نگردد.

تبصره 2 - دانشجویانی که بعنوان همسر یا فرزند ( به شرط نداشتن منع نظام وظیفه ) یکی از اعضای هیئت علمی که از فرصت مطالعاتی استفاده می کند ، کارکنان دولت یا یکی از دانشجویان بورسیه ، به صورت همراه ، بخارج از کشور می روند می توانند با ارائه حکم ماموریت همسر و ولی به تشخیص و تایید شورای آموزشی واحد دانشگاهی علاوه بر استفاده از میزان مرخصی استحقاقی در طول دوره تحصیل ، تا 4 سال دیگر نیز از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات بهره مند گردند. در این صورت باید نصف شهریه ثابت نیمسال های مرخصی برابر تعرفه آخرین نیمسالی که به تحصیل اشتغال داشته اند پرداخت نمایند.

تبصره 3- مرخصی های اجباری که واحد دانشگاهی بدلیل تشکیل نشدن کلاس یا عدم ارائه درس صادر می کند جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی شود و شهریه ای بابت آن دریافت نمی گردد.

 

 

انصراف از تحصیل

ماده 50: دانشجو در صورت تمایل می تواند در خواست انصراف از تحصیل نماید. دانشجوی منصرف از تحصیل باید هزینه انصراف را برابر آخرین دستورالعمل مربوط بپردازد. دانشجوی انصرافی می تواند به فاصله سه ماه انصراف خود را پس بگیرد در غیراینصورت واحد دانشگاهی باید حکم انصراف را صادر و به دانشجو ابلاغ نماید. ( صدور حکم انصراف قبل از گذشت سه ماه با درخواست کتبی دانشجو و ولی او بلامانع است.)

تبصره 1 - قبل از انقضای مهلت مقرر واحد دانشگاهی موظف است مراتب انصراف دانشجو را به طریق مقتضی به اطلاع والدین دانشجو برساند.

تبصره 2 - پس از صدور حکم انصراف ، تقاضای بازگشت به تحصیل دانشجو پذیرفته نیست و رابطه چنین دانشجویی با دانشگاه قطع می گردد. در صورت مشمول بودن دانشجو ، واحد دانشگاهی مکلف است یک ماه پس از صدور حکم بلافاصله مراتب را به اداره وظیفه عمومی اطلاع دهد.

ماده 51: ترک تحصیل یا عدم مراجعه دانشجو به واحد دانشگاهی ( بدون اخذ مرخصی) در یک نیمسال انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی منصرف حق ادامه تحصیل را نخواهد داشت.

تبصره - در موارد استثنایی که ترک تحصیل دانشجو موجه باشد باید حداقل یک ماه قبل از پایان همان نیمسال دلایل آن را به واحد دانشگاهی اعلام نماید.در صورت تایید موجه بودن ترک تحصیل توسط واحد دانشگاهی، آن نیمسال جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می شود

 

دانشجویان انتقالی و میهمان

ماده 52: دانشجویانی که از یک واحد دانشگاهی به واحد دیگر در همان رشته و مقطع تحصیلی خود ( بدون تغییر رشته و تغییر گرایش و بدون شرکت در آزمون مجدد ورودی ) با مجوز سازمان مرکزی منتقل می گردند تمام نمرات درسی آنان اعم از قبولی یا ردی و سوابق آموزشی از لحاظ مشروطی و موارد دیگر عینا در سوابق آنها در واحد مقصد ضبط و در کارنامه وی ثبت می گردد.در این حال کلیه واحد های درسی گذرانده شده قبلی با نمره 10 و بالاتر، در واحد مقصد پذیرفته می شود. این قبیل دانشجویان مشمول پرداخت هزینه انتقال برابر آخرین تعرفه دانشگاه خواهند بود.

تبصره 1 - واحد های درسی گذرانده شده دانشجویان انتقالی موضوع ماده 52 که توام با تغییر رشته یا تغییر گرایش باشد با رعایت مفاد ماده 67 این آیین نامه بدون در نظر گرفتن تبصره 3 آن توسط گروه آموزشی ذیربط و متشکل از حداقل سه عضو هیئت علمی آن رشته در واحد دانشگاهی مقصد معادلسازی و دروس پذیرفته شده در کارنامه جدید دانشجو در واحد مقصد ثبت می گردد ، سایر سوابق تحصیلی دانشجو بلااثر می ماند. مبنای محاسبه ورودی این قبیل دانشجویان همان زمان پذیرش در آزمون می باشد. این قبیل دانشجویان موظف به پرداخت هزینه انتقال و هزینه معادلسازی برابر آخرین تعرفه دانشگاه خواهند بود.

تبصره2 -دانشجویانی که از طریق شرکت در آزمون مجدد پذیرفته می شوند بشرط اینکه مشکل نظام وظیفه نداشته باشنددروس آنان برابر ماده 67 آیین نامه آموزشی و بند ها و تبصره های آن معادلسازی می گردد و موظف به پرداخت هزینه انصراف به واحد مبدا برابر آخرین تعرفه دانشگاه و هزینه معادلسازی به واحد مقصد می باشند.

تبصره 3 - دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاههای دولتی یا موسسات غیردولتی مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که به دانشگاه آزاد اسلامی منتقل می شوند دروس گذرانده آنها معادلسازی و با نمره 12 و بالاتر پذیرفته می گردد.

ماده 53: مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط واحد دانشگاهی مقصد صادر می شود.

ماده 54: واحد های درسی که دانشجوی میهمان بایستی در واحد مقصد بگذراند با نظر گروه آموزشی مربوط در واحد دانشگاهی مبدا تعیین می گردد.

تبصره - دانشجوی میهمان علاوه بر پرداخت شهریه ثابت و متغیر هر نیمسال به واحد دانشگاهی مقصد بایستی شهریه ثابت آن نیمسال را به واحد مبدا و هزینه انتقال موقت را برابر آخرین دستورالعمل مربوط از طریق واحد مبدا به سازمان مرکزی دانشگاه بپردازد.

ماده 55: در مواردی که واحد دانشگاهی مبدا نتواند بعضی از دروس الزامی دوره را در یک نیمسال معین عرضه نماید دانشجو می تواند با صلاحدید واحد دانشگاهی مبدا و موافقت واحد دانشگاهی مقصد فقط برای یک بار در طول دوره تحصیل، کمتر از حداقل واحد های درسی مجاز تعیین شده ( 11 واحد برای تمام وقت و 9 واحد برای پاره وقت و 7 واحد برای آموزش معلمان ) در یک نیمسال را در واحد یا واحد های دیگر دانشگاهی بگذراند. در این حال دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت بعلاوه شهریه متغیر دروس انتخابی در واحد مبدا را به واحد مبدا و شهریه متغیر دروسی را که در واحد مقصد انتخاب می نماید به واحد مقصد می باشد.

تبصره 1 - استفاده مجدد از ماده 55 در نیمسال آخر تحصیلی مشروط بر آنکه دانشجو بتواند در آن نیمسال فارغ التحصیل گردد و درسی به عنوان معرفی به استاد باقی نداشته باشد با صلاحدید واحد های مبدا و مقصد امکان پذیر است.

تبصره 2 - واحد های درسی دانشجوی مشمول این ماده توسط گروه آموزشی واحد مبدا تعیین می گردد اما چنانچه امتحان دروس انتخابی در واحد های مبدا و مقصد همزمان باشد بطوریکه دانشجو نتواند در امتحانات آنها در هر دو واحد دانشگاهی مربوط شرکت نمایدباید یکی از آنها را حذف کند.

ماده 56: واحد های انتخابی دانشجوی میهمان و دانشجویانیکه از ماده 55 استفاده نموده اند پس از استعلام واحد مبدا از واحد مقصد و اطمینان از صحت آن عینا در کارنامه دانشجو در واحد دانشگاهی مبدا ثبت می شود و نمرات آنها در محاسبه میانگین نیمسال و میانگین کل نمرات وی منظور می گردد.

ماده 57: در هر صورت مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی میهمان توسط واحد دانشگاهی مبدا صادر خواهد شد.

 

 

معادلسازی واحدهای درسی گذرانده شده پذیرفته شدگان آزمون ورودی

ماده 67: معادلسازی واحد های درسی گذرانده شده پذیرفته شدگانی که قبلا دروسی را در یکی از واحد های دانشگاهی و یا سایر موسسات آموزش عالی معتبر داخل یا خارج از کشور گذرانده اند ، مشروط به شرایط زیر است:

1-67 دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به تحصیل در رشته جدید باشد.

2 - 67 دانشجو از طربق آزمون سراسری وارد دانشگاه یا موسسه آموزش عالی قبلی شده باشد.

3 - 67 دروس گذرانده شده قبلی از نظر تعداد واحد درسی کمتر از تعداد واحد درسی دوره جدید نباشد.

4- 67 محتوای آموزشی دروس گذرانده شده حداقل %80 با محتوای دروس مشابه در رشته جدید مطابقت داشته و نمره هر یک از دروس کمتر از 12 نباشد.

تبصره 1 - معادلسازی دروس توسط 3نفر از اعضای گروه آموزشی ذیربط در واحد های دانشگاهی پذیرنده دانشجو با رعایت موارد فوق انجام می شود.

تبصره 2 - نمرات دروس پذیرفته شده عینا در کارنامه دانشجو ثبت می شود و در تعیین میانگین نیمسال محاسبه نمی گردد ولی در میانگین کل نمرات درپایان دوره محاسبه خواهد شد.

تبصره 3 - به ازای هر 20 واحد درسی معادلسازی و پذیرفته شده، یک نیمسال و کسری از واحد های باقیمانده که از 12 واحد کمتر نباشد نیز یک نیمسال از مدت مجاز تحصیل کسر می گردد.

تبصره 4 - پذیرفته شدگان آزمون سراسری در دوره های کاردانی و کارشناسی چنانچه قبلا دروسی را در یکی از دوره های کاردانی یا کارشناسی گذرانده باشند برابر مفاد ماده 67 آیین نامه آموزشی و بند های مربوط قابل معادلسازی است.

تبصره 5 - دروس فارغ التحصیلان مقاطع کاردانی و کارشناسی که در آزمون ورودی مقاطع کاردانی یا کارشناسی رشته یا گرایش دیگری پذیرفته می شوند برابر مفاد ماده 67 آیین نامه آموزشی و بند های آن قابل معادلسازی است.

تبصره 6 - هزینه معادلسازی هر واحد درسی برابر یک سوم شهریه متغیر درس مربوط مطابق با آخرین دستورالعمل شهریه می باشد.

تبصره 7 - معادلسازی و پذیرش دروس گذرانده شده دانشجویان انتقالی و میهمان بر اساس ماده 52 و تبصره های آن انجام پذیر است.

تبصره 8- معادلسازی دروس عمومی و تربیتی دانشجویان و فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم با دروس دانشگاهی بر اساس مصوبه جلسه 288 شورای عالی برنامه ریزی مورخ 73/9/13 که ضمیمه این آیین نامه می باشد انجام می گیرد.

تبصره 9- معادلسازی باید در نیمسال اول شروع به تحصیل دانشجو انجام شود لیکن چنانچه بدلایلی به تاخیر افتد انجام آن باید با مقررات زمان شروع به تحصیل دانشجو صورت گیرد.

 

 

فراغت از تحصیل

ماده 68: دانشجویی که یکی از دوره های کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته را با توجه به مجموعه شرایط زیر گذرانده باشد فارغ التحصیل شناخته شده و می تواند مدرک خود را دریافت نماید.

1- 68 - از طریق شرکت و قبولی در آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی و یا براساس آیین نامه انتقال حذف شود ، به دوره راه یافته باشد.

2 - 68 - میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل حداقل 12 باشد.

3 - 68 - کلیه واحد های درسی رشته مربوطه را برابر سرفصل مصوب و طبق برنامه معمول دانشگاه آزاد اسلامی با موفقیت گذرانده و تا پایان تحصیلات مشمول ماده 46 آیین نامه آموزشی نباشد.

4 - 68 - به دانشجویانیکه پس از اتمام دروس دوره میانگین کل آنها بین 12 -10 بوده و یا در شمول ماده 46 آیین نامه آموزشی قرار گرفته باشند اما با اعمال ماده 47 و تبصره آن و سایر موارد، شرایط مفاد بندهای68-2 و 3 - 68 را احراز می کنند نیز مدرک مرسوم دانشگاهی اعطا می گردد.

5 - 68 - به دانشجویانیکه پس از اتمام دروس دوره میانگین کل آنها بین 12- 10 بوده و یا مشمول ماده 46 این آیین نامه می باشند و با اعمال مفاد بند 4 - 68 شرایط لازم را برای دریافت مدرک مرسوم کسب نمی کنند و یا بدلایلی ( مشکل نظام وظیفه و...) قادر به اجرای مفاد بند 4 - 68 نمی باشند مدرک مصوب اعطا می گردد.

ماده 69:تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو حداکثر تا 15 روز پس از آخرین امتحان وی در آخرین نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی خواهد بود.

تبصره: در مواردی که انجام کارآموزی و یا دفاع از پروژهپایانی موخر بر تاریخ آخرین امتحان باشد، تاریخ اخیر ملاک فراغت از تحصیل دانشجو خواهد بود.

ماده 70: واحد های دانشگاهی موظفند حداکثر طی 6 هفته از تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو نسبت به صدور گواهینامه موقت اقدام کرده، کلیه سوابق تحصیلی و کارنامه های نیمسال های تحصیلی آنان را طبق فرمهای مربوطه به سازمان مرکزی ارسال دارند و در صورت مشمول بودن دانشجوی ذکور وی را به حوزه نظام وظیفه معرفی نمایند در غیر اینصورت واحد دانشگاهی مسئول خواهد بود.

ماده 71: تایید مدرک تحصیلی ، براساس سوابق و مدارک مربوط از طریق سازمان مرکزی دانشگاه به ترتیب زیر صورت خواهد گرفت:

71-1 تایید گواهینامه موقت فراغت از تحصیل پس از بررسی سوابق تحصیلی دانشجویان، براساس برنامه و مقررات آموزشی مصوب دانشگاه انجام می گیرد.

71-2 - تایید دانشنامه فارغ التحصیلان پس از طی مراحل مربوط حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ تایید گواهینامه موقت صورت می گیرد.

ماده 72: ارزشیابی سوابق تحصیلی دانشجویانی که ادامه تحصیل آنها براساس مقررات این آیین نامه امکان پذیر نباشد و یا بدلایل آموزشی امکان فراغت از تحصیل در مقطع مربوط را نداشته باشند و یا بطور کلی مایل به ادامه تحصیل نباشند ، برحسب مورد به ترتیب زیر انجام خواهد شد.

72-1 - به آْن دسته از متقاضیان ورودی سال 76 و بعد که حداقل 70 واحد درسی دوره را با میانگین کل 10 و بالاتر در یکی از مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته و یا کارشناسی پیوسته گذرانده باشند برابر ماده 68 آیین نامه مدرک کاردانی در رشته، اعطا خواهد شد.

تبصره 1 - صدور مدرک کاردانی حسب تقاضای دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن رشته ، یا مجری بودن واحد دانشگاهی دانشگاه صادر کننده صورت می گیرد.

تبصره 2 - چنانچه دانشجو در شرایط اخراجی قرار گرفته باشد بدون پرداخت هزینه ای به نام انصراف و در غیر اینصورت در شمول مواد 50 و 51 قرار گرفته ملزم به پرداخت هزینه انصراف خواهد بود.

72-2 - آن گروه از متقاضیانی که حداقل 140 واحد درسی دوره را در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته گذرانده و میانگین کل حداقل 12 را کسب کرده باشند می توانند با رعایت تبصره 2 بند 72-1 مدرک کارشناسی در رشته مربوط دریافت دارند در غیر اینصورت برابر رای کمیسیون موارد خاص آموزشی و دانشجویی سازمان مرکزی عمل گردد.

 

 

تقویم دانشگاهی

ماده 73: زمان بندی فعالیتهای آموزشی سالانه دانشگاه آزاد اسلامی در کلیه واحد های دانشگاهی به ترتیب زیر انجام می گردد:


73-1 نیمسال اول:

- نام نویسی در چهارمین هفته شهریور ماه

- شروع درس از اول مهر ماه

- نام نویسی با تاخیر در نخستین هفته مهر ماه

-حذف و اضافه در هفته دوم مهر ماه

-حذف اضطراری در هفته یازدهم

-پایان درس، آخرین روز هفته شانزدهم

- امتحانات طی حداکثر دو هفته پس از پایان درس

2 - 72 نیمسال دوم:

- نام نویسی در سومین هفته بهمن ماه

- آغاز درس از چهارمین هفته بهمن ماه

- نام نویسی با تاخیر در چهارمین هفته بهمن ماه

- حذف و اضافه در هفته اول اسفند ماه

- حذف اضطراری در هفته آخر اردیبهشت ماه

- پایان درس، آخرین روز هفته آخر خرداد ماه

- امتحانات طی حداکثر دو هفته پس از پایان درس

تبصره - تعطیلات نوروزی جزو مدت آموزش نیمسال دوم محسوب نمی شود

3 - 72 دوره تابستانی

- نام نویسی طی دو روز در هفته سوم تیرماه

- آغاز درس از چهارمین هفته تیر ماه

- پایان درس، آخرین روز هفته ششم دوره

- انجام امتحانات طی یک هفته پس از پایان درس.

ماده 74: دانشجویانیکه برابر تقویم دانشگاهی با تاخیر ثبت نام می کنند ، مدت تاخیر آنان بعنوان مرخصی محسوب می شود.

ماده 75: در دوره تابستانی ثبت نام با تاخیر مجاز نیست.

ماده 76: مهلت نام نویسی برای پذیرفته شدگان آزمون ورودی، همه ساله به صورت جداگانه پس از انتشار اسامی پذیرفته شدگان اعلام خواهد شد.

تبصره - واحد های دانشگاهی موظف هستند دانشجویان جدید را از طریق تشکیل جلسات توجیهی با کم و کیف آموزش دانشگاهی و مقررات مربوط آشنا سازند.

 

آیین نامه آموزشی نظام آموزش پاره وقت

ماده 1: در جهت پاسخگویی به نیاز آن عده از متقاضیانی که به هر دلیل نمی توانند در دوره تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی به ادامه تحصیل بپردازند، نظام آموزشی پاره وقت در مقاطع کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته به اجرا گذارده می شود.

ماده 2: برقراری و اجرای نظام آموزش پاره وقت در واحد های دانشگاهی ، با توجه به امکانات هر واحد ؛ پس از کسب مجوز از سازمان مرکزی دانشگاه امکان پذیر است.

تبصره - آموزش پاره وقت در هیچ یک از رشته های گروه پزشکی مجاز نیست.

ماده 3:شرایط ورود به نظام آموزش پاره وقت به شرح زیر است:

1-3 داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی برابر مصوبات مربوط.

2-3 پذیرفته شدن در آزمون ورودی سراسری ذیربط.

3-3 پرداخت شهریه تعیین شده برابر ضوابط مربوط.

ماده 4: عنوان ، محتوا و حجم دروس هر رشته در نظام پاره وقت، عینا همان عنوان ، محتوا و حجم دروس در برنامه های نظام آموزش تمام وقت دانشگاه است. بنابراین از حیث برنامه درسی هیچگونه اختلافی بین دو نظام آموزش پاره وقت و تمام وقت وجود ندارد.

ماده 5: در نظام آموز پاره وقت، دانشجو می تواند ، حداقل 10 واحد و حداکثر 20 واحد درسی را در هر نیمسال تحصیلی انتخاب کند.

تبصره 1 - در مواردی که میانگین قبل دانشجو حداقل 17 باشد دانشجو می تواند با نظر گروه آموزشی ذیربط برای نیمسال بعد 24 واحد درسی را انتخاب کند.

ماده 6: حداکثر مدت مجاز تحصیل برای دوره کاردانی 4 سال و برای دوره کارشناسی 8 سال است.

تبصره 1- حداکثر مدت مجاز تحصیل برای دانشجویان دوره کارشناسی که از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند 7 سال است.

تبصره 2 - دانشجویان نظام آموزشی پاره وقت در شمول تبصره های 1 و 2 ماده 28 آیین نامه نظام آموزش دوره ای قرار میگیرند.

ماده 7: دانشجویانی که تا قبل از سال 1370 از طریق آزمون منطقه ای وارد نظام آموزش پاره وقت شده اند برای دریافت مدرک مرسوم دانشگاهی، باید در آزمون ورودی سراسری رشته مربوط شرکت نموده و قبول شوند. والا در صورت تقاضا منحصرا گواهی تعداد واحد های دروس گذرانده شده به آنان اعطا خواهد شد.

ماده 8: نظام آموزش پاره وقت از نظر مقررات آموزشی همچون حذف و اضافه ، حضور و غیاب دانشجو، مرخصی تحصیلی ، ارزشیابی دروس و سایر مواردی که در این آیین نامه قید نشده است، تابع آیین نامه آموزشی نظام آموزش تمام وقت است.

ماده 9: تغییر نظام آموزشی دانشجو از تمام وقت به پاره وقت بلامانع است. مشروط بر آنکه ادامه تحصیل دانشجو در نظام آموزش پاره وقت میسر باشد.

تبصره - چنانچه تغییر نظام آموزش موجب تغییر واحد دانشگاهی ، تغییر رشته و گرایش گردد. رعایت مفاد فصل یازدهم آیین نامه آموزش تمام وقت الزامی است.

ماده 10: تغییر نظام آموزش دانشجو از دوره پاره وقت به تمام وقت با رعایت شرایط زیر بلامانع است.

1 - پذیرفته شدگان در آزمون ورودی سراسری تمام وقت دانشگاه

2 - نداشتن مشکل نظام وظیفه.

3 - با نظر گروه، امکان اتمام دروس باقیمانده را در سیستم دوره ای داشته باشند.

تبصره 1 - دروس دانشجویانی که براساس شرایط مندرج در ماده 10 این آیین نامه به نظام آموزش تمام وقت راه می یابند طبق ماده 52 آیین نامه آموزشی دوره ای بدون پرداخت هزینه انتقال پذیرفته شود.

تبصره 2 - دانشجویان مشمول ماده 10 باید برای دروس باقیمانده شهریه جدید بپردازند.

 

 

آیین نامه آموزشی رشته های طرح آموزش معلمان

ماده 1: در حال حاضر رشته های تحصیلی طرح آموزش معلمان دانشگاه آزاد اسلامی در دوره کاردانی عبارت است از آموزش ابتدایی، علوم تجربی، زبان و ادبیات فارسی، ریاضی، دینی و عربی و آموزش زبان انگلیسی و دوره کارشناسی ناپیوسته رشته های دبیری آموزش ابتدایی ؛ علوم تجربی، زبان و ادبیات فارسی، ریاضی، الهیات و معارف اسلامی و زبان انگلیسی است.

تبصره 1 - کلیه فارغ التحصیلان دوره های کاردانی رشته های مذکور می توانند در آزمون کارشناسی ناپیوسته همان رشته شرکت نمایند و پس از احراز قبولی ادامه تحصیل دهند.

تبصره 2 - فارغ التحصیلان دوره کاردانی دینی و عربی می توانند در آزمون ورودی دوره کارشناسی ناپیوسته الهیات و معارف اسلامی شرکت نموده و در صورت قبولی ادامه تحصیل دهند.

تبصره 3 - دارندگان مدرک فوق دیپلم از مراکز آموزش ضمن خدمت و مراکز تربیت معلم وزارت آموزش و پرورش به تناسب رشته تحصیلی ، مجاز به شرکت در آزمون کارشناسی ناپیوسته رشته های طرح آموزش معلمان می باشند. مدرک اعطایی به دارندگان مدرک کاردانی از مراکز ضمن خدمت مدرک داخلی قابل قبول وزارت آموزش و پرورش است.

ماده 2: تحصیل در رشته های تحصیلی طرح آموزش معلمان دانشگاه آزاد اسلامی در طول نیمسال های اول و دوم سال تحصیلی در روزهای آخر هفته ( پنچشنبه و جمعه ) و در ترم تابستانی در طول هفته میباشد.

ماده 3: هر سال تحصیلی در این طرح مرکب از دو نیمسال و یک ترم تابستانی است.

تبصره 1 - تشکیل ترم تابستانی در طرح آموزش معلمان به استثنای آن تعداد از واحدهای دانشگاهی که اسامی آنها در دفترچه راهنمای آزمون قید گردیده است الزامی است و طول مدت آن 6 هفته است.

تبصره 2 - ترم تابستانی در واحد های دانشگاهی ملزم به اجرای آن ، از نظر مرخصی همانند نیمسال های اول و دوم سال تحصیلی محسوب می گردد و عدم شرکت دانشجو در این ترم غیبت تلقی خواهد شد.

ماده 4: تعداد واحد های درسی دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته رشته های طرح آموزش معلمان بر اساس برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تعیین شده است.

ماده 5: پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی ناپیوسته موظف به گذراندن دروس جبرانی لازم براساس سرفصل رشته مربوط می­باشد.

ماده 6: تعداد واحد های درسی انتخابی دانشجویان این طرح در یک ترم تحصیلی اعم از نیمسال اول و دوم و یا دوره تابستان ، جز در مواردی که واحد دانشگاهی نتواند درس ارائه کند یا بدلیل رعایت پیش نیازها امکان اخذ واحد درسی میسر نشود ، نباید از 8 واحد کمتر باشد مگر در آخرین ترم تحصیلی که دانشجو با کمتر از 8 واحد فارغ التحصیل می گردد.

ماده 7: حداکثر واحد های درسی انتخابی در هر یک از نیمسال های اول و دوم 15 واحد و در ترم تابستان 12 واحد درسی می باشد. مشروط بر اینکه تعداد واحد های درسی اخذ شده توسط دانشجو در یک سال از 40 واحد تجاوز نکند.

تبصره 1 - در واحد های دانشگاهی که ترم تابستان را دایر ندارند در هر یک از نیمسال های اول و دوم 17 واحد درسی ارائه می گردد. این واحد های دانشگاهی حق ارائه درس در دوره تابستان را نخواهند داشت اما در صورت درخواست دانشجو برای گذراندن حداکثر 6 واحد درسی در دوره تابستان ، واحد دانشگاهی مختار است وی را به واحد دانشگاهی دیگری که مجاز به ارائه دروس می باشد معرفی نماید.

تبصره 2 - در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد درسی باقیمانده داشته باشد حتی اگر ترم قبل مشروط شده باشد با موافقت گروه آموزشی ذیربط می تواند تمام واحد های درسی باقیمانده را ولو اینکه در بین آنها دروس پیش نیاز وجود داشته باشد در یک نیمسال ( نه در دوره تابستان) انتخاب نماید.

تبصره 3 - چنانچه نیمسال دوم سال تحصیلی نیمسال آخر تحصیل دانشجو باشد و فقط 24 واحد درسی باقیمانده داشته باشد ( بدون احتساب درس وصایای حضرت امام ( ره ) روخوانی قرآن) می تواند با نظر گروه و رعایت تبصره 2 این ماده آنها را در آن نیمسال و دوره تابستان بگذراند مشروط بر اینکه بیش از 10 واحد آن در دوره تابستان نباشد.

تبصره 4 - نیمسال تحصیلی یا ترم تابستانی که دانشجو بیش از 7 واحد درسی انتخاب نماید جزو سنوات تحصیلی او محسوب می گردد و چنانچه میانگین دروس گذرانده شده وی کمتر از 12 باشد مشروط به حساب می آید و نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد بصورت مشروط خواهد بود.

تبصره 5 -دانشجویی که بصورت مشروط نام نویسی میکندجزدر آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از 10 واحد درسی را در آن نیمسال ندارد.

تبصره 6 - دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های آموزش معلمان می توانند یکبار در یکی از نیمسال های اول و دوم سال تحصیلی یا ترم تابستان با استفاده از ماده 55 آیین نامه آموزشی حداکثر تعداد 7 واحد درسی را ( کمتر از حداقل واحد درسی مجاز ) در واحد دانشگاهی دیگر بگذرانند.

تبصره 7 - دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های آموزش معلمان حق استفاده از تبصره 5 ماده 19 آیین نامه آموزشی را نخواهند داشت.

ماده 8: حداقل مهلت تحصیل در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته طرح آموزش معلمان 2 سال و حداکثر 4 سال می باشد.

تبصره 1 - در صورت نیاز، شورای آموزشی واحد دانشگاهی می تواند یک نیمسال به حداکثر مدت مجاز تحصیلی اضافه نماید.

تبصره 2- مبنای محاسبه مدت مجاز تحصیل اولین ترمی است که واحد دانشگاهی موفق به تشکیل کلاس می گردد.

تبصره 3 - دانشجویانی که علاوه بر دروس دوره، ملزم به گذراندن تعدادی دروس به عنوان دروس جبرانی یا پیش نیاز دانشگاهی می باشند، به ازای هر 6 واحد درسی اضافه یک نیمسال به سقف سنوات مجاز تحصیلی آنان اضافه می گردد.

ماده 9: دانشجویان رشته های طرح آموزش معلمان مجازند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثز ار سه ترم مرخصی استفاده نمایند.

ماده 10: با تصویب شورای آموزشی واحد می توان یک نیمسال به مرخصی تحصیلی دانشجو اضافه نمود.

ماده 11: انتقال دانشجویان این طرح به نظام آموزش دوره ای و پاره وقت ممنوع است.

ماده 12: دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های طرح آموزش معلمان در صورتی که دو ترم متوالی و یا متناوب مشروط شوند چنانچه میانگین کل انان کمتر از 10 باشد در هر مرحله از تحصیل اخراج می شوند اما اگر میانگین کل آنها حداقل 10 باشد در شمول تبصره های 1 - 2 - 3 - 4 و 5 ماده 46 آیین نامه نظام آموزش دوره ای قرار می گیرند.

ماده 13: پذیرش و معادلسازی دروس دانشجویان رشته های طرح آموزش معلمان به استثنای دروس عمومی گذرانده شده در مراکز تربیت معلم که مقررات خاصی بر آن حاکم است برابر ماده 67 آیین نامه آموزشی صورت می گیرد.

تبصره - هیچ یک از دروس گذرانده شده در دوره های مراکز آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش و همچنین دروس تخصصی مراکز تربیت معلم قابل معادلسازی نیست.

 

 

ضمیمه1: آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

مصبوبجلسه 304 مورخ 16/7/1374 شورای عالی برنامه ریزی پس از انطباق با مواد آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

تعریف:

واژه های شاهد و ایثارگر در این ایین نامه به شرح زیر تعریف می شوند:

الف ) واژه شاهد به فرزند و زوجه شهید مفقود الاثر اسیر و جانباز 70 درصد بالا تر اطلاق می شود

ب ) واژه ایثارگر یکی از مصادیق زیر اطلاق می شود:

_ رزمنده ای حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشدند.

_جانبازی که حداقل 25 درصد نقص عضو داشته باشد.

_آزاده ی که حداقل 6 ماه سابقهی اسارت داشته باشد.

تبصره الحاقی به ماده 4: به دانشجوی جانباز که به علت ادامه درمان نتواند در مهلت تعیین شده برای ثبت نام مراجه کند اجازه داده میشود ( مشروط بر اینکه گواهی پزشکی معتبری که به تایید کمیسیون پزشکی ویا پزشک معتمد دانشگاه رسیده باشد ارایه نماید) تا قبل از سپری شدن سه شانزدهم هر درس انتخاب واحد نماید . مدت تاخیر به عنوان غیبت دانشجو محسوب نمی گردد

تبصره الحاقی به ماده 19: دانشجو یان شاهد وایثاگر میتواند در هر نیمسال حداقل10 واحد انتخاب کنند.

تبصره الحاقی به ماده 27: دانشجوی شاهد و ایثارگر که با گذراندن 8 واحد درسی فارغ التحصیل میشود در صورتی که میانگین نمرات نیمسال ماقبل او حداقل 15 باشد میتواند در دوره تابستانی حداکثر 8 واحد انتخاب کند

تبصره الحاقی به ماده 31و35: دانشجوی ایثارگری که به دلیل انجام معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ نتواند در جلسه ویا جلسات امتحانی درس یا دروس گرفته شده شرکت کند با تایید مدارک توسط کمسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه می تواند طبق برنامهای که از طرف گروه اموزشی ذی ربط تعیین می شود حداکثر تا پایان نیم سال بعدی در امتحانات ان در یا دروس شرکت نماید .در غیر این صورت درس یا دروس مذکور حذف می شود.

تبصره الحاقی به 31و 35 تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت دانشجویان شاهد و ایثارگر در کلاس و سا جلسه امتحان با استاد امور دانشجویان شاهد و ایثار گر دانشگاه میباشد

تببصره الحاقی به ماده 37: دانشجوی شاهد و ایثارگر میتواند دو درس نظری خود را تا 5 هفته مانده به پایان نیمسال تحصیلی حذف نماید. مشروط بر اینکه تعداذ واحدهای باقیماندهاو از 10 کمتر نشود.

تبصره الحاقی به ماده 38: تشخیص قادر نبودن به ادامه تحصیل در نیمسال مورد نظر برای دانشجویان شاهد و ایثارگر با ستاد امور دانشجویان شاهد وایثارگر میباشد.

مدت زمان امتحان (میان ترموپایان ترم) برای دانشجویان جانباز با توجه به وضعیت جسمانی انها بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه و تایید ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثار گر دانشگاه حد اکثر تا 2 برابر مدت زمان معمول آن قابل افزایش است.

تبصره الحاقی به ماده 44: نمرات مردودی سه درس دانشجویان شاغل به تحصیل جانباز با حداقل 35% جانبازی وزوجه جانباز 50% به بالا (ورودی های 67 به بعد) در میانگین نمرات انان محسوب نمی شود مشروطبر اینکه نمرات هر یک ازدروس مزبور پس از اخذ انها در اولین فرصت ممکن وشرکت در امتحان های ان کمتر هز 12 نباشد.

برای دانشجویان جانبازی که درصد جانبازی انان بیش از 35% باشد به ازای هر 10% اضافه جانبازی یک درس به سه درس فوق افزوده میشود ودر هر حال تعداد دروس حذف شده نباید از 5 درصد تجاوز نماید. دانشجویان ایثارگر میتوانند دروس مزبور را با رعایت سایر شرایط در دو نیمسال تکرار کند.

تبصره الحاقی به ماده 48: در صورتی که مرخصی برای درمان صدمات ناششی از جنگ باشد ومدت درمان بیش از یک ماه ادامه یابد ومدارک مربوط مورد تایید کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه باشد ان نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمیشود.

تبصره الحاقی به ماده 52 و تبصره ان: برای دانشجویان شاهد و ایثارگر نمرات دروس گذرانده شده که در دانشگاه مقصد پذیرفته نشده است در میانگین او محاسبه نمی شود .

برای انتقال دانشجویان شاهد وایثارگر گذراندن حداقل 14 واحد درسی کفایت می­کند.

تبصره الحاقی به ماده 4-58: دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند در صورت موافقت شورای اموزشی دانشگاه فارغ از شرایط احراز رتبه نسبی از مقطع بالاتر به مقطع

پایینتر تغییر رشته دهند.

این ایین نامه در جلسه شماره 304 مورخ 16/7/74 شورای عالی برنامه ریزی به تصویب رسید و با تصویب آن کلیه مقررات مغایر لغو می گردد و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

 

ضمیمه 2: معادلسازی دروس عمومی وتربیتی دانشجویان و فارغ التحصیلان مراكز تربیت معلم با دروس دانشگاهی

مصوبه جلسه 288 شورای عالی برنامه ریزی مورخ 13/9/1373درمورد معادلسازی وپذیرش واحدهای درسی عمومی وتربیتی دانشجویان وفارغ التحصیلان مراكز تربیت معلم كه از طریق آزمون سراسری دردانشگاه ها ودیگر موسسات آموزش عالی پذیرفته می شوند با دروس دانشگاهی؛ نظربه اینكه:

- تغییراتی درمجموعه دروس عمومی دانشگاه ها ایجاد شده است.

- برخی از عناوین و محتوای دروس عمومی و تربیتی مراكز تربیت معلم با عناوین ومحتوای این دروس دردانشگاه­ها یكسان شده است.

به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش اصلاحیه­ای به شرح ذیل در مصوبه جلسه 182 مورخ 24/10/68 شورای عالی برنامه ریزی به عمل آمد و در جلسه 288 مورخ 13/9/1373 به تصویب رسید.

الف-  معادلسازی دروس عمومی

آن دسته از دانشجویان یا فارغ التحصیلان مراكز تربیت معلم كه از طریقآزمون سراسری دردانشگاه ها ودیگر موسسات آموزش عالی پذیرفته می شوند. ازگذراندن آن تعداددروس عمومی رشته تحصیلی خود كه معادل آنها درذیل آمده استمعاف خواهند بود مشروط به آنكه دروس معادل را هر چند ساعت بانمره 14وبالاتر درمراكزتربیت معلم گذرانده باشند .

جدول معادلسازی دروس عمومی مراكز تربیت معلم با دروس عمومی دانشگاهی

ردیف

دروس عمومی دانشگاهی

واحد

دروس عمومی مراكز تربیت معلم

1

معارف اسلامی (1)

2

معارف اسلامی (1)یا جهان بینی اسلامی(1)

2

معارف اسلامی(2)

2

معارف اسلامی (2)یا جهان بینی اسلامی (2)

3

فارسی

3

ادبیات فارسی وآیین نگارش یا فارسی (1) و2

4

اخلاق وتربیت اسلامی

2

اخلاق اسلامی یااخلاق وتربیت اسلامی

5

تاریخ اسلام

2

تاریخ تحلیلی اسلام

6

انقلاب اسلامی وریشه های آن

2

انقلاب اسلامی وریشه های آن یا تحلیلی از انقلاب اسلامی

7

متون اسلامی

2

آشنایی باقران ومتون اسلامی

8

تربیت بدنی (1) و (2)

2

تربیت بدنی یا تربیت بدنی (1)و(2)


ب : دروس تربیتی:

آن دسته از دانشجویان یا فارغ التحصیلان مراكز تربیت معلم كه درآزمون ورودی دانشگاه ها دررشته های دبیری پذیرفته می شوند اگر دروس روانشناسی تربیتی ؛ روشها وفنون تدریس ؛ سنجش واندازه گیری ؛ تعلیم وتربیت اسلامی؛ مدیریت آموزشی؛ تولید وكاربرد مواد آموزشی؛ روانشناسی كودكی و نوجوانی واصول وفنون راهنمایی و مشاوره رادرمراكز تربیت معلم با موفقیت گذرانده­اند؛ می­توانند درامتحان این دروس كه درابتدای هرنیمسال تحصیلی؛ توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی مربوط برگزار می شود؛ شركت كنند چنانچه طبق ضوابط امتحانی دانشگاهی درامتحان این دروس قبول شوند؛ از گذراندن آنها دردانشگاه معاف می­شوند.

ج: درمورد درس تمرین دبیری:

آن دسته از دانشجویان یا فارغ التحصیلان مراكز تربیت معلم كه دورهكارورزی وكارآموزی یا تمرین معلمی رادرتربیت معلم با موفقیت گذرانده­انداز گذراندن 3 واحد درس تمرین دبیری از مجموعه دروس تربیتی رشته­های دبیریدردانشگاه­ها وموسسات آموزش عالی معاف اند.

 

 

د: سایر موارد:

1 - درمعادلسازی ؛ تعداد واحدهای عمومی وتربیتی دانشگاهی ملاك محاسبه خواهدبود؛ ونمره گذرانده شده عیناً دركارنامه دانشجو ثبت می گردد.

2 - به ازاء هر 12 تا 20 واحد درسی پذیرفته شده یك نیمسال تحصیلی از مدتمجاز تحصیل این قبیل دانشجویان كاسته می شود ونمرات آنها درمحاسبه میانگینكل دانشجو منظور خواهد شد.

3 - اجرای این مصوبه از طرف دانشگاه ها ودیگر موسسات آموزش عالی درمورد هردانشجو موكول به دریافت رونوشت تاییدشده از كارنامه تحصیلی دانشجو استكه از طرف مراكز تربیت معلم رسماً صادر می شود.

 

بالا
saeed_sol@yahoo.com